Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2019, 69535Verkeersbesluiten2019VBST08 - Verplaatsen verkeerskundige bebouwde kom Kap. Berixstraat Stein, Steinderweg Elsloo en Mauritslaan Urmond

Logo Stein

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein,

Gelet op:

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is vastgelegd dat instellen van de grenzen van de bebouwde kom worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Overwegende:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Dat ter nadere onderbouwing wordt overwogen:

Kapelaan Berixstraat Stein

- dat in 2018 samen met de inwoners van de kern Stein, middels een interactief proces, het verkeersarrangement Stein is doorlopen en afgerond;

- dat een van de maatregelen, in dit verkeersarrangement Stein, betreft het duidelijker vormgeven van de komgrens en het verlagen van de snelheid;

- Op verzoek van de Raad is de Kapelaan Berixstraat in 2019 heringericht en voorzien van een dubbelzijdig vrijliggend fietspad. Om de overgang van het tweezijdig aanliggend fietspad naar dit dubbelzijdig fietspad fietsveilig vorm te geven is een verplaatsing van de verkeerskundige bebouwde komgrens noodzakelijk;

- Door de fietsoversteek te combineren met de komgrens kan deze fietsveilig vormgegeven worden;

- De komremmer wordt vormgegeven middels een snelheidsremmer en een wegversmalling. Deze inrichting accentueert de komgrens en zorgt voor een afname van de snelheid en daardoor leidt tot een fietsveilige oversteek;

- Door het plaatsen van de brug binnen de bebouwde kom ontstaat een uniform wegbeeld binnen en buiten de bebouwde kom.

 

Rotonde Steinderweg / Michiel de Ruyterstraat / Sanderboutlaan Elsloo

- dat in 2016 samen met de inwoners van de kern Elsloo, middels een interactief proces, het verkeersarrangement Elsloo is doorlopen en afgerond;

- dat een van de lange termijn maatregelen, in dit verkeersarrangement Elsloo, betreft het omvormen van de rotonde Steinderweg tot een volwaardige 4-taksrotonde;

- dat middels het wijzigen van de bus route de huidige kruising Michiel de Ruyterstraat / Steinderweg tot onveilige situaties leidt aangezien lijnbussen met manoeuvreren gebruik moeten van de andere weghelft;

- dat de rotonde binnen de bebouwde kom wordt gesitueerd; dat fietsers op de rotonde in de voorrang komen;

- dat uit een dynamische simulatie blijkt dat de nieuwe situatie minder terugslag op de rotonde geeft wanneer de naastgelegen spoorwegovergang gesloten is.

 

Mauritslaan Urmond

- dat in 2019 samen met de inwoners van de kern Urmond, Meers/Maasband en Berg a/d Maas en Nattenhoven, middels een interactief proces, het verkeersarrangement 2019 is doorlopen en afgerond;

- dat een van de maatregelen, in dit verkeersarrangement 2019, betreft het duidelijker vormgeven van de komgrens en het verlagen van de snelheid;

- Door het verplaatsen van de bebouwde kom ontstaat een uniform wegbeeld van de Mauritslaan;

- In een eerder overleg heeft Van der Valk de voorkeur uitgesproken voor het verplaatsen van hun uitrit. De uitrit zou in de nieuwe situatie binnen de bebouwde bevinden en de uitrit daarentegen buiten de bebouwde kom. Door het verplaatsen van de bebouwde kom bevinden de inrit alsook de uitrit zich binnen de bebouwde kom;

- Door het verplaatsen van de bebouwde kom wordt de maximum snelheid op de kruising, en op het terrein van Van der Valk, verlaagd tot 50 km/h. Hetgeen een verbetering van de verkeersveiligheid betekent.

 

Algemeen:

- dat de wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Stein;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gevoerd met de Regiopolitie Limburg Zuid, Basiseenheid Stein;

- dat het nemen van dit definitieve besluit elektronisch zal worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl alsmede zal worden gepubliceerd in ‘ViaLimburg’.

Besluiten:

 • 1.

  De verkeerskundige bebouwde komgrens Kapelaan Berixstraat Stein te verplaatsen, e.e.a. conform tekening bestaande / nieuwe bebouwde komgrens Kapelaan Berixstraat Stein d.d. 20-06-2019;

 • 2.

  De verkeerskundige bebouwde komgrens rotonde Steinderweg / Michiel de Ruyterstraat / Sanderboutlaan Elsloo te verplaatsen, e.e.a. conform tekening bestaande / nieuwe bebouwde komgrens rotonde Steinderweg / Michiel de Ruyterstraat / Sanderboutlaan d.d. 25-09-2019;

 • 3.

  De verkeerskunde bebouwde komgrens Mauritslaan Urmond te verplaatsen, e.e.a. conform tekening bestaande / nieuwe bebouwde komgrens Mauritslaan Urmond d.d. 06-09-2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 2019,

De Raad voornoemd

de Griffier, de Voorzitter,

Rechtsmiddelen:

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

 • -

  naam en adres van indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.