Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 69472VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS AAN DE ZOMERKADE TER HOOGTE VAN DE INGANG VAN HET APPARTEMENTENCOMPLEX MET HUISNUMMER 13 T/M 70 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/089981/177784

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze de beleidsmedewerker verkeer.

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp nemen een verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Aanleiding is een aanvraag in de Zomerkade in Leiderdorp ter hoogte van het appartementencomplex met huisnummer 13 t/m 70 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. Deze aanvraag is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaats alleen gebruikt kan worden door de begunstigde, is gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het parkeren van het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken.

Overweging:

Binnen de gemeente Leiderdorp worden aanvragen voor het toewijzen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen getoetst aan de beleidsregels die op 3 september 2009 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. Deze beleidsregels hebben tot doel om de zelfstandigheid van de inwoners van Leiderdorp te bevorderen. De belangrijkste hiervan zijn:

- dat aan belanghebbende een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders is verstrekt die is afgegeven voor vijf jaar;

- dat een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt aan bestuurders waarvan door een onafhankelijk arts is vastgesteld dat zij redelijkerwijs niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen;

- dat door de parkeerdruk rondom de woning het voorkomt dat belanghebbende haar/zijn auto bij thuiskomst niet kan parkeren binnen een redelijke afstand van de toegang tot haar/zijn woning;

- dat de aanvrager niet kan voorzien in een parkeerplaats op eigen terrein;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid:

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer.

BESLUIT

1. Een parkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Zomerkade ter hoogte van huisnummers 13 t/m 70 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van één bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een en ander conform bijgevoegde tekening;

2. om hiertoe eveneens een markering aan te brengen middels witte wegenverf/ stenen om de grootte van de parkeerplaats te bepalen een en ander conform bijgevoegde tekening;

3. om door het plaatsen van een onderbord met daarop het kenteken van de begunstigde (thans 2-SHX-93) de parkeerplaats specifiek te bestemmen voor dit voertuig;

4. om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorp Weekblad;

5. om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 12 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

W. van der Burg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/ uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.