Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 69344Ruimtelijke plannenWet Ruimtelijke Ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 4 Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Kerkweg 4 Heesch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan behelst het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere burgerwoning aan de Kerkweg 4 in Heesch.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPKerkweg4-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 18 december 2019