Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 69314Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling wijzigingsplan ‘Gemondesestraat 13 te Liempde’ (art.3.6 lid 1a Wro)

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat zij op 12 november 2019 het wijzigingsplan ‘Gemondestraat 13 te Liempde’ (ten opzichte van het ontwerp Wijzigingsplan) ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud wijzigingsplan ‘Gemondestraat 13 te Liempde’

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestemming van Gemondestraat 13 te wijzigen van ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Hierbij blijven de bestaande woning en het bijgebouw gehandhaafd. Het wijzigingsplan maakt geen nieuwe ruimtelijke ingrepen mogelijk.

 

Inzage

Het wijzigingsplan ‘Gemondestraat 13 te Liempde’ is vanaf 20 december 2019 gedurende de wettelijke termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP01gemond13-VST1.

Een kopie van de stukken liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Boxtel, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Beroep

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is ongewijzigd vastgesteld. Daarom mogen alleen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen dit plan beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk (gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend) worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de Raad van State). Advocatuur, bedrijven en (overheids) organisaties kunnen nog niet digitaal procederen.

 

In werkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

 

Informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. A. van Dalsen van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat kan telefonisch via nummer 073-5531130 en per e-mail op a.v.dalsen@mijngemeentedichtbij.nl.

 

Boxtel, 19 december 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel