Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 69308Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat ong. Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelsestraat ong. (naast 44) Heesch’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPVinkelsestrNst44-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het bouwen van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Vinkelsestraat ong. (naast 44) in Heesch.

Hogere grenswaarden

Op basis van de Wet Geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelsestraat ong. (naast 44) Heesch’ voor een ieder ter inzage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 18 december 2019