Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2019, 69195VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake het intrekken geslotenverklaring en instellen eenrichtingsweg en voorrangsregeling Voorheuvel

Logo Zeist

Datum: 11-12-2019

Kenmerk: 0346596

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

Op 11 januari 2017 is verkeersbesluit 210535 genomen, waarin onder andere is besloten om de route over de Markt van de Weeshuislaan naar de Montaubanstraat af te sluiten voor verkeer, met uitzondering van fietsers, lijnbussen en ontheffingshouders. De andere rijrichting is afgesloten voor verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers.

Om invulling te geven aan het raadsbesluit van 10 december 2019 wordt de Noord-Zuid-verbinding via de Markt weer opengesteld voor alle verkeer. De huidige geslotenverklaring op de Voorheuvel wordt hiervoor vervangen door eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (uitgezonderd fietsers en bromfietsers).

Evaluatie

Het heropenen van deze Noord-Zuid-verbinding is een resultaat van de evaluatie van de Centrumvisie door de gemeenteraad van Zeist. Hiermee geeft de gemeenteraad invulling aan de gedurende de inspraakprocedure veelvuldig geuite wens van ondernemers, bewoners en bezoekers van het centrum, om aanpassingen door te voeren op de huidige verkeerssituatie in en om het centrum. Door de Noord-Zuid verbinding te herstellen verwacht de gemeente dat het voor de bezoekers van het centrum eenvoudiger wordt om van en naar hun bestemming te rijden. Bovendien worden een aantal rijroutes aanmerkelijk korter dan sinds de afsluiting van de Markt het geval is. Hiermee geven we tevens invulling aan de opdracht van de Raad van State van augustus 2019 om de verkeersmaatregelen te blijven monitoren, evalueren en waar gewenst en noodzakelijk bij te stellen.

Verkeerscirculatie

Door het openstellen van de Markt en het herstellen van de Noord-Zuid-verbinding wordt de verkeerscirculatie geoptimaliseerd. Het verkeer dat nu 3 tot 4 kilometer door woonwijken moet omrijden om het centrum te verlaten, wordt met deze verbinding gefaciliteerd. Hierdoor neemt de druk op de omliggende wegen af.

Hoewel deze openstelling logischerwijs voor meer verkeer op de Markt zal zorgen, zal er op een aantal andere wegen en kruispunten een betere, snellere afwikkeling van het verkeer plaatsvinden als gevolg van een afnemend aantal voertuigen. Op onder andere de Steynlaan, Bergweg en Jacob van Lenneplaan verwachten wij een afname van autoverkeer.

Verkeersveiligheid

Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen worden tijdelijk extra maatregelen genomen. Gedurende een overgangsperiode worden verkeersregelaars ingezet om de weggebruikers te begeleiden. Een andere maatregel die genomen wordt is het plaatsen van fysieke barrières om de fietsers in de tegenrichting van het gemotoriseerde verkeer te scheiden.

Gedurende deze periode zal het nut en de noodzaak voortdurend geëvalueerd worden, hetgeen kan leiden tot een aangepaste inzet van de verkeersregelaars, zodanig dat de verkeersveiligheid op de Markt gewaarborgd is.

Deze maatregelen worden genomen omdat de huidige gebruikers van de Markt/Voorheuvel gewend zijn geraakt aan een autoluw plein. Het openstellen van het plein voor alle verkeer vergt een gewenningsperiode.

Omdat er door het herstellen van de Noord-Zuid-verbinding meer verkeer op de Voorheuvel gaat rijden, is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst om de voorrang te regelen tussen het verkeer dat parkeergarage “Eerste Hogeweg” verlaat en het verkeer dat op de Voorheuvel rijdt. Hierbij krijgt het verkeer op de Voorheuvel voorrang.

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  de geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te trekken op het gedeelte van de Voorheuvel gelegen tussen de Weeshuislaan en de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg”, waarvan enkel lijnbussen en (brom)fietsers waren uitgezonderd, door het verwijderen van het bord model C01 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende onderborden met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en OB54 van het kruispunt tussen de Voorheuvel en de Weeshuislaan en het verwijderen van het woord “BUS” van het wegdek ter hoogte van bushalte Markt;

 • 2.

  een eenrichtingsweg in te stellen op het gedeelte van de Voorheuvel gelegen tussen de Weeshuislaan en de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg”, waarvan (brom)fietsers worden uitgezonderd, door het plaatsen van borden model C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB54 bij het kruispunt tussen de Voorheuvel en de Weeshuislaan en het plaatsen van borden model D4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB54 bij het Voorheuvelplein;

 • 3.

  een voorrangsregeling in te stellen tussen de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg” en de Voorheuvel, waarbij verkeer dat parkeergarage “Eerste Hogeweg” verlaat voorrang dient te verlenen aan verkeer op de Voorheuvel, door het plaatsen van bord model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en haaietanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 bij het kruispunt tussen de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg” en de Voorheuvel;

 • 4.

  besluitpunt 10 van verkeersbesluit 210535 (d.d. 11 januari 2017) in te trekken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de bebording is aangebracht.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Situatieschets verkeersbesluit Voorheuvel

burgemeester en wethouders van Zeist,

burgemeester, secretaris,

(J.J.L.M. Janssen) (R. Grotens)

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Het griffierecht bedraagt:

 • € 170,- voor een natuurlijk persoon;

 • € 338,- voor een rechtspersoon.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.