Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 69135VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT OPHEFFEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP DE LINDELAAN TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 4 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/092017/178548

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze de beleidsmedewerker verkeer.

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp nemen een verkeersbesluit voor het verwijderen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Aanleiding is een administratieve melding dat in de Lindelaan in Leiderdorp ter hoogte van perceelnummer 4 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats opgeheven kan worden. Deze aanvraag is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaats weer beschikbaar is voor openbaar gebruik, is de gemeente voornemens om de aanwezige bebording die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het parkeren van het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken te verwijderen.

Overweging:

Binnen de gemeente Leiderdorp worden aanvragen voor het opheffen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen getoetst aan de beleidsregels die op 3 september 2009 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. De belangrijkste hiervan zijn:

- dat belanghebbende is overleden;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

1. Om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Lindelaan ter hoogte van perceelnummer 4 op te heffen en hiertoe het betreffende verkeersbord E06 en onderbord met kenteken 04-ZTP-3 te verwijderen;

2. door het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats de parkeerplaats weer ter beschikking te laten komen voor andere bestuurders;

3. om een afschrift te zenden aan de politie eenheid Den Haag, team Leiden-Noord;

4. om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

5. om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderorp 11 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

W. van derBurg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.