Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 68822Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - ter inzage ontwerpbestemmingsplan Polder Abbenbroek

Logo Nissewaard

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan Polder Abbenbroek voor. In het bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden van drie woningen wegbestemd. Dit gebeurt ter uitvoering van de ''Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbindingen”. De woningen zijn inmiddels aangekocht en gesloopt. Ter uitvoering van genoemde regeling moeten ook de bouwmogelijkheden worden wegbestemd.

Plangebied

Het voorontwerpbestemmingsplan ziet op drie adressen te weten Oudelandsedijk 31, Oudelandsedijk 33 en Gemeenlandsedijk Zuid 43 te Abbenbroek. De eerste twee adressen krijgen een groenbestemming en het laatstgenoemde adres een agrarische bestemming. Om ervoor te zorgen dat aan de Oudenlandsedijk daadwerkelijk geen extra woningen meer kunnen worden gerealiseerd, zijn de overige adressen Oudenlandsedijk 27 en 35 tot en met 47 ook meegenomen. Echter worden de planologische rechten van deze woningen onverkort overgenomen uit het bestemmingsplan Buitengebied West. Daarom wijzigt voor deze adressen in planologisch opzicht niets.

Planfase

Ontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPPolderAbbenbroek-2001

Inzage

U kunt het bestemmingsplan van 13 december 2019 tot en met 24 januari 2020 inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;

• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

• op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties

U kunt tot en met 24 januari 2020 een reactie (inspraak) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

  • gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.