Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 6869VerkeersbesluitenDefinitief verkeersbesluit Oplaadpunten Briljant, Weidemolen en Jacob Marisstraat

Logo Heerhugowaard

INT19-0553

Gemeente Heerhugowaard

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst, om op de volgende locaties: 

BRILJANT

WEIDEMOLEN

JACOB MARISSTRAAT,

STARINGLAAN,  

telkens twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt middels bord (E4) met een onderbord.Met het bovenstaande wordt beoogd deze parkeerplaatsen uitsluitend toe te wijzen voor gebruik door (elektrische) voertuigen die aan het opladen zijn. Bij deze parkeerplaats zijn namelijk oplaadvoorzieningen aanwezig die door dergelijke voertuigen gebruikt worden. Bij de oplaadvoorzieningen kunnen twee voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen, vandaar dat er in principe twee parkeerplaatsen worden gereserveerd. Om de bruikbaarheid hiervan te waarborgen dienen de parkeervakken exclusief voor dit gebruik bestemd te zijn.Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om in de

BRILJANT

WEIDEMOLEN

JACOB MARISSTRAAT,

STARINGLAAN,

telkens twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en StilstaanBordnummer Omschrijving E4 met onderbord Parkeerplaats.Onderbord: Opladen elektrische auto’s. Heerhugowaard, datumBurgemeester en wethouders van Heerhugowaard,namens hen,  H. BrouwerBeleidsadviseur verkeer en vervoer 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard. Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld: Uw naam, adres en telefoonnummerEen omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maaktDe reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissingDe datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Dhr. H. Brouwer bereikbaar op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl