Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2019, 68382VerkeersbesluitenGemeente Uithoorn - Verkeersbesluit intrekken aanwijzing locatie opladen elektrische motorvoertuigen Faunalaan en Buizerd - Uithoorn

Logo Uithoorn

kenmerk: 2019-092780

Burgemeester en wethouders van Uithoorn;

Formeel kader

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle gemeentelijke wegen.

Advisering

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de politiechef politieregio Amsterdsam, gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering over dit verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Motivering

De gemeente Uithoorn stimuleert het elektrische vervoer. Dit vervoer draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente Uithoorn. Voor het opladen van elektrische motorvoertuigen is het noodzakelijk om een netwerk van oplaadpunten te creëren. Daar waar behoefte is worden de oplaadpunten op centraal gelegen parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit vergroot de vindbaarheid van deze plaatsen. De parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van deze elektrische motorvoertuigen. In de omgeving van de aan te wijzen plaatsen kunnen meerdere mensen wonen met een elektrisch motorvoertuig die geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. De oplaadpalen bij de locaties krijgen een dubbel aansluitpunt. Hierdoor kunnen twee bij elkaar gelegen parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische motorvoertuigen worden ingericht en gelijktijdig twee motorvoertuigen worden opgeladen. De locaties zijn getoetst aan de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente.

Op respectievelijk 26 oktober 2018 en 13 november 2019 zijn op grond van de hiervoor genoemde motivering twee locaties aangewezen voor het realiseren van een laadpaallocatie. Deze locaties betreffen de locatie Faunalaan t.h.v. huisnummer 39 (achterzijde) en de locatie Buizerd t.h.v. Torenvalk 1, beiden onder besluitnummer 2018-026904.

Onlangs heeft de aanvrager van de locaties bekendgemaakt dat de locatie aan de Faunalaan niet technisch uitvoerbaar is. Ten aanzien van de locatie Buizerd t.h.v. Torenvalk 1 heeft de aanvrager aangegeven zijn aanvraag in te trekken.

Het besluit strekt conform art. 2 Wegenverkeerswet 1994 tot: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

Belangenafweging

Daar de gemeente Uithoorn het elektrisch vervoer stimuleert en bewoners niet altijd de gelegenheid hebben om op eigen terrein te parkeren, wil de gemeente parkeerplaatsen aanwijzen. Hierbij is gekeken naar de locatie, centraal gelegen in een wijk, parkeerdruk en of bewoners op eigen terrein kunnen parkeren. Nu de locatie Faunalaan niet realiseerbaar is en de aanvrager de aanvraag voor een locatie aan Buizerd t.h.v. Torenvalk 1 heeft ingetrokken, is er niet langer een reden om de locatie exclusief aan te wijzen voor het laden van elektrische voertuigen.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Uithoorn besluiten om de verkeersbesluiten onder kenmerk 2018-026904 betreffende het aanwijzen van twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen, als parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.aan de Faunalaan t.h.v. huisnummer 39 (achterzijde) en Buizerd t.h.v. Torenvalk 1 in te trekken. Dit gebeurt door het verwijderen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met onderbord met opschrift "opladen elektrische motorvoertuigen" en een onderbord dat aangeeft dat de maatregel voor twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen geldt.

Uithoorn, 9 december 2019

Namens dezen,

ing. P.M. Louwerse

Teamleider Inrichting en Beheer, afdeling Buurt, Uitvoeringsorganisatie Duo+

Mededelingen

 

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (reden(nen)) van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.