Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 68144VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT OMVORMEN VAN EEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS NAAR EEN ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS IN DE VAN DIEPENINGENLAAN TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 19 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/087776/174533

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Namens deze de beleidsmedewerker Verkeer,

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp nemen een verkeersbesluit voor het omvormen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Van Diepeningenlaan ter hoogte van perceelnummer 19. Aanleiding is de verhuizing van de gebruiker van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, waardoor deze niet meer gebruikt zal worden. Aangezien er in deze omgeving een verhoogde behoefte is aan gehandicaptenparkeerplaatsen is er besloten de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats om te vormen naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaats alleen gebruikt kan worden door de bestuurders/passagiers die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, is de gemeente voornemens om het onderbord te verwijderen en de bebording te behouden die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het parkeren van voertuigen voor begunstigden.

Overweging:

- dat belanghebbende is verhuisd naar een woning elders;

- dat bij de bezoekers aan winkelcentrum Santhorst behoefte is aan parkeervoorziening voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten;

- dat het in het belang van de bereikbaarheid van de Santhorst voor mindervalide bezoekers gewenst is de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats om te vormen naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats;

- dat dit besluit niet voor grotere parkeerdruk zorgt;

- dat de bedrijven gelegen rond winkelcentrum Santhorst instemmen met de aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats;

- dat als er in de toekomst een nieuwe aanvraag komt voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij deze locatie, deze plek weer terug omgevormd wordt naar een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid:

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

1. Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats om te vormen tot een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de van Diepeningenlaan ter hoogte van perceelnummer 19 conform bijgaande tekening;

2. Deze verkeersmaatregel kenbaar te maken aan de weggebruiker door middel van het aanhouden van bord E6 en het verwijdern van onderbord met kenteken 48-RP-HP uit bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een en ander conform bijgevoegde tekening;

3. Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

4. Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp

Leiderdorp 6 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

W. van der Burg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.