Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 6812VerkeersbesluitenAanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te Barneveld

Logo Barneveld

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

De verkeerskundige medewerker van de afdeling vastgoed en infrastructuur; Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat:

Bewoonster aan de Groen van Prinstererlaan heeft een verzoek ingediend om aan haar een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Bewoonster in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat zij gehandicapt is;

Bewoonster in het bezit is van een voertuig met kenteken 9X-ZN-09 en niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;

Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan mevrouw eeen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Groen van Prinstererlaan te Barneveld;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto direct bij haar woning kan worden geparkeerd en zij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij haar auto te komen;

Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;

Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Barneveld;

 

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT:

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met kenteken 9X-ZN-09 een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Groen van Pristererlaan toe te wijzen aan de bewoonster van het voertuig met kenteken 9X-ZN-09.

Barneveld, 4 februari 2019

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden , kunnen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan : Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verozek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoekom voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.