Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 68080VerkeersbesluitenElektrisch oplaadpunt parkeerterrein Steurweg 1 te Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

 

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.

 

is het gewenst om

op het parkeerterrein bij de Steurweg 1te Raamsdonksveer twee parkeerplaatsen te reserveren v oor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Motivering

Algemeen

De gemeente Geertruidenberg onderschrijft de visie van de Provincie Noord-Brabant om elektrische mobiliteit te ondersteunen vanwege milieu en economische overwegingen.

 

Geertruidenberg wil het rijden met elektrische auto’s stimuleren en in de praktijk mogelijk maken door laadpunten te plaatsen in openbaar gebied. De gemeente werkt samen met de provincie Noord-Brabant om de door de provincie beschikbaar gestelde laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen. Verwacht wordt dat het aantal e-auto’s de komende tijd zal toenemen omdat steeds meer autofabrikanten al dan niet 100% elektrische auto’s op de markt brengen..

 

Locatiekeuze

Elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling en maakt het noodzakelijk dat de accu’s regelmatig moeten worden opgeladen. Niet iedereen kan over de mogelijkheid beschikken om op privéterrein te parkeren en daar op te laden. Daarom dienen hiervoor ook publiek toegankelijke voorzieningen te worden gerealiseerd in openbaar gebied.

 

Voor het beoordelen van de locaties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;

Niet voor ramen en deuren van woningen van de aanvrager;

Geen belemmeringen uit het oogpunt van de openbare orde, doorstroming overige wegverkeer etc;

Er is binnen 300m van de aangevraagde locatie behoefte aan een oplaadpaal

Het betreft reeds bestaande parkeerplaatsen

De doorgang en veiligheid van alle weggebruikers blijft gewaarborgd en er zijn tevens geen belemmeringen voor andere openbare voorzieningen of straatmeubilair

 

Belangenafweging

Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als Gemeente wensen de kansen te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, economie en innovatie. Hiermee wordt dan ook een algemeen belang gediend.

 

De gemeente heeft daarom besloten parkeerruimte te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

 

Wij zijn van mening dat het reserveren van bestaande parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s niet zondermeer betekent dat er sprake zal zijn van extra auto’s die beslag leggen op de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen. Elektrische auto’s vervangen meestal een aanwezige conventionele auto. In die zin is er geen verlies aan parkeerruimte.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

 

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

DVB19-24 (Situatietekening)

Raamsdonksveer, 22-11-2019

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

M. Appels

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

Besluit

Door het plaatsen van verkeersbord E04 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder onderbord OB504, onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” twee parkeerplaatsen te reserveren op het parkeerterrein bij de Steurweg 1 te Raamsdonksveer.

 

 

Rechtsvoorzieningen:

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

handtekening;

naam en adres van de indiener;

dagtekening;

aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

grond(en) van het bezwaar (motivering).

 

Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.