Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 68076Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor het duurzaam energiestation Green Planet in Pesse een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van het energiestation met een tankeiland en een vrachtwagenparkeerplaats mogelijk en de realisatie van een belevenissenbos met diverse recreatieve elementen, waaronder een klim- en uitkijktoren. Het plangebied ligt ten westen van Pesse, aan de A28 en N375. 

 

Correctie Inzagetermijn

De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018 is eerder gepubliceerd op 4 december 2019. In de publicatie was abusievelijk een verkeerde inzagetermijn opgenomen. Om deze reden wordt de terinzagelegging van dit ontwerp bestemmingsplan opnieuw gestart en gepubliceerd.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op http://www.hoogeveen.nl/inzage  en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2019BP9006003-ON01

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het  ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frank Berting  via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.