Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2019, 68029VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het verplaatsen van de komgrens op de Boveneindsestraat in Kesteren.

Logo Neder-Betuwe

 

 

 

 

 

1. Aanleiding tot het besluit

 

De gemeente Neder-Betuwe heeft in het Neder-Betuwe Verkeer- en Vervoerplan opgenomen om een snelheidsremmende maatregel te nemen in de Boveneindsestraat te Kesteren. Het is wenselijk om dit bij de komgrens te doen. Dit zorgt ervoor dat het verkeer afremt voor ze de kom binnen rijden. Aangezien de drempel anders té dicht bij de woningen gesitueerd zou worden, wordt de bebouwde kom grens met ongeveer 50 meter verplaatst in noordelijke richting. Hierdoor kunnen de drempels op een verantwoorde afstand van de woningen worden aangebracht, zonder trillingshinder en/of –schade.

 

2. Overwegingen

* Situatieschets

Op bovengenoemde afbeelding wordt de oude en de nieuwe komgrens weergegeven.

 

* Verkeersbelang (artikel 2 WVW)

Deze verplaatsing van de komgrens maakt het plaatsen van een drempel mogelijk. Ook wordt het 30 km-gebied iets vergroot. Dit heeft positieve effecten op: Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 

* Afweging belangen anderen.

In de bestaande jurisprudentie is de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

Het verplaatsen van de komgrens en het plaatsen van drempels heeft een positieve werking op de verkeersveiligheid in een gebied waar ook fietser en voetgangers gebruik maken van de weg. De extra reistijd door de uitbreiding van het 30 km-gebied is te verwaarlozen.

 

3. Juridische grondslag

 

• Artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994; de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregelen van bestuur (artikel 12 BABW lid a) aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

* Verkeersbesluit vereist

Artikel 12 BABW lid a bepaalt dat voor het aanbrengen van bord A0130zb (zone bord 30 km/u) een verkeersbesluit noodzakelijk is.

Boven het bord A0130zb wordt het bord H1 geplaatst.

 

• In artikel 20a, van de Wegenverkeerswet 1994, is bepaald dat het instellen van de grenzen van de bebouwde kom worden vastgelegd bij besluit van de gemeenteraad (of daaraan gemandateerde).

 

* Uitvoeringsvoorschriften

De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na bord H1 of H2 aldaar zo veel mogelijk benadrukt wordt. Ter hoogte van de huidige komgrens ontstaat een ander karakter door een toename van de bebouwing. Dit is ook vanaf de nieuwe komgrens zichtbaar.

 

* Bevoegdheid

De betreffende weg is in beheer bij de gemeente Neder-Betuwe. Op grond van artikel 18 WVW zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Op grond van artikel 20a, van de Wegenverkeerswet 1994, is de gemeenteraad (of daaraan gemandateerde) bevoegd tot het instellen van de grenzen van de bebouwde kom.

 

* Zonale toepassing

Er is hier sprake van zonale toepassing (bord A1).

 

* Onderborden

Niet van toepassing .

 

4. Overleg

 

* Overleg met de politie.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, district Gelderland-Zuid zijn 04-12-2019 zijn positief advies uitgebracht.

 

* Overleg met bevoegd gezag

Het verkeersbesluit is niet van invloed op wegen die in het beheer zijn van andere wegbeheerders. Overleg met andere wegbeheerders is dan ook niet relevant en nodig.

 

* Horen openbaar lichaam cq . Eigenaar

De weg is in beheer en eigendom van de gemeente Neder-Betuwe. Het horen van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg cq. De eigenaar van de weg is dan ook niet relevant en nodig.

 

5. Publicatie, inwerkingtreding en plaatsing

* Publicatie

Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt door middel van een publicatie in de digitale Staascourant en wel binnen 3 weken na vaststelling van het besluit.

 

* Inwerkingtreding en plaatsing borden

Er is sprake van een verkeersbesluit op grond van artikel 15 lid 1 WVW. Op grond van artikel 3.40 Awb treedt dit in werking nadat het bekendgemaakt is.

 

* Plaatsing borden

Bebording wordt geplaatst ná het aanbrengen van de drempels.

 

6. Kosten

 

De kosten, voortvloeiende uit de plaatsing van bord H1, H2 en A0130zb, A0160zb, behorende bij het RVV 1990, zijn voor rekening van de gemeente.

 

7. Besluit

 

Burgemeester en wethouders nemen op grond van het bovenstaande, het volgende verkeersbesluit:

Het verplaatsen van de huidige komgrens in noordelijke richting op de Boveneindsestraat te Kesteren.

Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur tussen de huidige en de nieuwe komgrens.

De huidige borden; H1 met daaronder A0130zb en H2 met daaronder A0160zb worden ongeveer 50 meter in noordelijke richting (richting dijk) verplaatst.

 

9. Voorlopige voorziening

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u, ingeval van spoedeisend belang, de rechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te treffen.

Adres: Voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

 

Opheusden, 6 december 2019

 

Namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe

 

A. Oegema

 

Medewerker verkeer

 

8. Mogelijkheid bezwaar en beroep, voorlopige voorziening.

 

U kunt tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze brief indienen. Vermeldt u duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat.