Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 67972VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 692-2019

Logo Utrecht

 

Provincie Utrecht, gemeente Bunnik, N411, Koningsweg / Koningslaan, ombouw parallelweg en verlaging maximum snelheid hoofdrijbaan.

Besluit van de provincie Utrecht van 3 december 2019, nummer 81FB6A11, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets- / en voetgangersoversteek, plaatsing van verkeerslichten ter vervanging van de bestaande aansluitingen Oud-Amelisweerd, Achterdijk en parallelwegoversteek, verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan en verlaging van de maximumsnelheid op het wegvak tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Overwegingen

De provinciale weg N411 tussen Bunnik en Utrecht is een weg waar naar verhouding veel ernstige ongevallen plaatsvinden. De provincie is in 2009 gestart met een verkenning naar de maatregelen die de verkeersveiligheid op de N411 verbeteren. In de vergadering van Provinciale Staten van 31 oktober 2016 is het ‘Inrichtingsplan en realisatie integraal gebiedsontwikkelingsprogramma voor N411’ vastgesteld.

Een van de vastgestelde maatregelen is de verbetering van het comfort en de veiligheid voor fietsers op de parallelweg. De parallelweg wordt nu ingericht als fietsstraat waar motorvoertuigen te gast zijn met een maximale snelheid tussen hmp 1.100 en hmp 3.700, van 30 kilometer per uur waarvoor in 2018 reeds een verkeersbesluit is genomen.

De verkenning uit 2009 heeft in februari 2015 geresulteerd in een besluit van Provinciale Staten om onderstaande maatregelen te nemen:

 • 1.

  Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets- / voetgangersoversteek en de plaatsing van verkeerslichten op de aansluitingen Oud-Amelisweerd, Achterdijk en parallelwegoversteek.

 • 2.

  Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan.

 • 3.

  Verlaging van de maximumsnelheid op het wegvak tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik.

 • 4.

  Maatregelen ter verbetering van het comfort en de veiligheid voor fietsers op de parallelweg.

 • 5.

  Realisatie ecologische hoofdstructuur (EHS) ter hoogte van Vechten, inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg.

 • 6.

  Mogelijk realisatie parkeervoorzieningen bij Vechten.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregel om de maximum snelheid te verlagen, echter, het openbaar ministerie stelt zich op het standpunt dat 30 kilometerzones slechts worden ingesteld op wegvlakken waar zodanig infrastructurele maatregelen zijn getroffen dat deze zones zelf handhavend zijn.

Afweging belangen

Fietsers en bromfietsers maken veelvuldig gebruik van de parallelweg langs de Amersfoortseweg N411 tussen de gemeente Bunnik en de gemeente Utrecht. Dit verkeersbesluit ondersteund de realisering van de inrichting van de parallelweg als fietsstraat waar motorvoertuigen te gast zijn en beoogt gevaarlijke situaties door snel rijdende motorvoertuigen, brommers en landbouwvoertuigen te voorkomen in combinatie met de reeds eerder verlaagde snelheid tot 30 kilometer per uur op de parallelweg. Ten aanzien van deze reconstructie is een verkeersveiligheidsaudit gehouden ter beoordeling van het ontwerp en ten aanzien van de effecten op de verkeersveiligheid en op richtlijnen. Daarbij is gebruik gemaakt van het Handboek Wegontwerp en diverse richtlijnen en CROW publicaties zoals 164.

Met deze audit zijn op onafhankelijke wijze potentiële verkeersveiligheidsproblemen geïdentificeerd en opgelost en worden onder andere de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • 1.

  Eenduidige inrichting van de parallelweg ingericht als Fietsstraat.

 • 2.

  Snelheidsverschil tussen auto’s en fietsers zo klein mogelijk houden door de maximumsnelheid op de parallelweg afstemmen op 30 km/u.

 • 3.

  Bij de nieuwe kruising Vechten worden de verkeerstromen zoveel mogelijk ontvlecht. De asfaltinrichting (kleur, materiaal), bebording en belijning worden zo vormgegeven dat de verschillende verkeersstromen direct zichtbaar zijn op het kruispunt.

 • 4.

  Met een verkeersdruppel/drempel wordt de oversteekbaarheid bij Rhijnauwen verbeterd.

 • 5.

  Er volgt een logische beëindiging van de weginrichting N411 en parallelweg.

 • 6.

  Het provincialeweg profiel wordt doorgezet tot de bebouwde kom van Bunnik.

 • 7.

  De fietsstraat wordt doorgezet tot de eerste volgende kruising in Bunnik (de Van Zijldreef).

 • 8.

  Plaatselijk wordt houten geleiderails toegepast als bermbeveiliging.

 • 9.

  De langsparkeerstroken ter hoogte van de Koningslaan en Rhijnauwen zijn verbreed om veilig in- en uitstappen mogelijk te maken.

De verkeersmaatregelen zorgen voor het verbeteren van de situatie voor overstekend en afslaand verkeer. De N411 zal in de nieuwe situatie diverse oversteeklocaties en aansluitingen bevatten waarvan de inrichting goed is afgestemd op de verschillende verkeersstromen. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd om de noodzaak tot oversteken weg te nemen. De oversteeklocaties zullen veilig zijn ingericht op de punten van overzichtelijkheid en met voldoende opstelruimte voor alle verkeersdeelnemers.

Deze maatregelen zullen leiden tot een vlottere en veiliger verkeersafwikkeling. Dit dient de belangen van de weggebruiker. Gelet hierop verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig zullen worden geschaad. De maatregelen dragen ook bij aan een betere leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de bewoners langs de N411.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met het aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakend beeldmateriaal genaamd ‘P14420006N411MBB001, P14420006N411MBB002 en P14420006N411MBB003' worden de volgende maatregelen uitgevoerd op de parallelweg van de Koningsweg/ Koningslaan/ Provincialeweg N411, tussen hmp 1.100 en hmp 3.700:

Maatregelen snelheidsverlaging hoofdrijbaan:

 • 1.

  bord A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte vanaf de bebouwde kom Bunnik in de richting van Utrecht wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 3.600;

 • 2.

  bord A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte tot aan de bebouwde kom Bunnik wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.500;

 • 3.

  bord A1-80 (80 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Utrecht wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.500;

 • 4.

  bord A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Bunnik wordt herhaald. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.650;

 • 5.

  borden 2x A1-30 (30 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op dit weggedeelte parallelweg in beide richtingen wordt herhaald. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.650 en 2.575.

   

Overige borden:

 • 6.

  borden 2x D4 van bijlage 1 van de RVV 1990, met het gebod tot het volgen van de verplichte rijrichting op de doorsteek/in- en uitrit om aan te geven dat bestuurders niet mogen afslaan naar de hoofdrijbaan maar verplicht dienen over te steken richting parallelweg of naar de aan de hoofdrijbaan gelegen bestemming. Plaatsing ter hoogte van hmp. 1.600, 1.800, 2.200, 2.400;

 • 7.

  borden 8x D4 van bijlage 1 van de RVV 1990, met het gebod tot het volgen van de verplichte rijrichting op de doorsteek/in- en uitrit om aan te geven dat bestuurders niet mogen afslaan naar de hoofdrijbaan maar verplicht dienen over te steken naar de aan de hoofdrijbaan gelegen bestemming. Plaatsing ter hoogte van hmp. 3.100, 3.300, 3.400, 3.450, 3.500, 3.550, 3.600, 3.800;

 • 8.

  borden 2x B1 van bijlage 1 van de RVV 1990 om aan te geven dat de N411 een voorrangsweg is. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.600, 2.675;

 • 9.

  Verplaatsing van de bushalte via bord L3 over een afstand van ±100 meter van hmp. 2.490 naar 2.590;

 • 10.

  borden 2x G12A van bijlage 1 van de RVV 1990 tot het instellen van een fiets- en bromfietspad. Plaatsing ter hoogte van 2.625;

 • 11.

  borden 3x D2 van bijlage 1 van de RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de doorsteek midden geleider voor de nieuwe zuidelijke verbindingsweg. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.625;

 • 12.

  bord C15 van bijlage 1 van de RVV 1990, Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.625;

 • 13.

  borden 5x B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met bijbehorende stopstrepen en haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 om de voorrang zodanig te regelen dat verkeer op de hoofdrijbaan voorrang heeft, ter hoogte van hmp. 1x 2.600, 3x 2.625 en 1x 2.650;

 • 14.

  borden 2x C9 van bijlage 1 van de RVV 1990 om aan te geven dat de N411 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.650 en 2.600;

 • 15.

  bord D2 (R) van bijlage 1 van de RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider voor het vernieuwde kruispunt. Plaatsing ter hoogte van hmp. 2.725;

 • 16.

  het aanbrengen van 7x links- en rechtsaf stroken (met rechtdoor gecombineerd) met opstelvakken volgens artikel 78 van het RVV 1990 op de N411 en toeleidende wegen gemarkeerd met 3x 0,15 doorgetrokken strepen, verdrijvingsvlakken, met verkeersheuvels en pijlmarkering waarmee wordt aangegeven dat bestuurders verplicht de richting volgen die de voorsorteerstrook aangeeft en voor de nieuwe opstelstroken een stopstreep aanbrengen zoals bedoeld in art 79 van het RVV 1990 om duidelijk te maken op welke plaats door bestuurders gestopt dient te worden. Plaatsing ter hoogte van tussen hmp. 2.550 en 2.750.

   

   

Verder nog het verwijderen van 2x C12 borden van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “OB65, uitgezonderd bestemmingsverkeer, tractoren en brommobielen, waardoor de parallelweg niet meer is afgesloten voor die categorie motorvoertuigen, ter hoogte van kmp. 2.700 en 4.150;

 

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

 

 

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 10 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens is dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

 • Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

 • Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.