Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 67682Overige mededelingen aan het wegverkeerOntwerpbesluit tot de onttrekking aan de openbaarheid van de Maarssenbroekseslag tussen de Floraweg en Amsterdamseslag in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

AANLEIDING

Het college van burgemeester en wethouders wil in het kader van het vastgestelde bestemmingsplan, d.d. 4 juli 2017, voor de realisatie van de nieuwe woonwijk Haagstede een weggedeelte van de Maarssenbroekseslag afsluiten voor alle verkeer. Het betreft hier het weggedeelte tussen de Floraweg en Amsterdamseslag, de oprit naar de N230. Het weggedeelte wordt daarmee ‘onttrokken van de openbaarheid’ volgens de Wegenwet.

BEVOEGDHEID

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is op basis van artikels 7, 9 en 11 van de Wegenwet bevoegd om een onttrekkingsbesluit te nemen. Eind maart 2020 zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

Het college is belast met de voorbereiding van beslissingen van de raad. Het ter inzage leggen van het onttrekkingsbesluit en het vrijgeven daarvan voor het indienen van zienswijzen is onderdeel van deze voorbereiding. Afdeling 3.4 van de Awb is hierbij van toepassing.

Volgens vaste jurisprudentie voor onttrekking van een weggedeelte aan de openbaarheid er zal zwaarwegende redenen moeten zijn en het algemeen belang zich hiertegen niet verzet.

Er zwaarwegende redenen zijn om de Maarssenbroekseslag tussen de Floraweg en Amsterdamseslag in Maarssen te onttrekken aan de openbaarheid.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  • Het onttrekkingsbesluit is nodig om woningen te realiseren. Op 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn ter plaatse van dit weggedeelte woningen bestemd;

  • Het collegebesluit d.d. 3 december 2019 voor het instemmen met het ontwerp-onttrekkingsbesluit van de Maarssenbroekseslag;

  • Door Arcadis is een integraal mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen in Maarssenbroek als gevolg van diverse ontwikkelingen in de toekomst. De conclusie is dat er bij een toename van de verkeersintensiteiten geen problemen ontstaan voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer op het overige gemeentelijk wegennet;

  • Op basis van een motie uit 2014 is in het onherroepelijke bestemmingsplan Haagstede een nieuwe oprit opgenomen. In het bestemmingsplan is het deel van de Maarssenbroekseslag, tussen de Floraweg en de Amsterdamseslag wegbestemd en daarmee is dit onttrekkingsbesluit complementair;

  • Over het al dan niet doorgaan van een nieuwe oprit naar de N230 vindt nog participatie en besluitvorming plaats. Dit staat los van dit onttrekkingsbesluit;

  • Collegewerkprogramma 2018-2022: Dit voorstel draagt bij aan een duurzame gemeente, omdat het de ontwikkeling van een gevarieerd en duurzaam woonprogramma behelst voor Haagstede.

BELANGEN AFWEGING

Het weggedeelte van de Maarssenbroekseslag, tussen de Floraweg en Amsterdamseslag, zal worden verwijderd en plaats maken voor een woonwijk.

Dit weggedeelte wordt op dit moment alleen door gemotoriseerd verkeer gebruikt. Voor het overige verkeer zoals voetgangers en (brom-) fietsers is het al niet toegestaan zich op dit weggedeelte te begeven. Het gemotoriseerde verkeer dat van dit weggedeelte van de Maarssenbroekseslag gebruik maakt, zal een andere route moeten nemen op de N230 (Zuilense Ring) te komen. Deze route gaat via de Floraweg, Burgemeester Waverijnweg en Ruimteweg of via Floraweg en Ruimteweg over de gemeente Utrecht. Dit leidt tot enige vertraging.

In het bestemmingsplan Haagstede (d.d. 4 juli 2017) is het belang van een nieuwe woonwijk, die voorziet in (een gedeelte van) de aanwezige woningbehoefte binnen de gemeente, zwaarder gewogen.

PROCEDURE

Het ontwerpbesluit en een schetsontwerp zullen vanaf maandag 9 december 2019 zes weken ter inzage liggen op het gemeentekantoor in Maarssen (Endelhovenlaan 1). Op de website van de gemeente en op www.bisonspoor2020.nl/mobiliteitsonderzoek-maarssenbroek staan deze documenten ook digitaal weergegeven.

Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, in deze periode kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht. Schriftelijke zienswijze stuurt u naar info@stichtsevecht.nl of per post naar postbus 1212, 3600 BE in Maarssen.

De zienswijze dient u te voorzien van uw naam, adres, datum en het onderwerp. Voor vragen of mondelinge zienswijze kunt u contact op nemen met de gemeente van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur via nummer 14 0346.

Na afloop van de periode van inzage worden alle zienswijzen afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve besluit dat voor de besluitvorming naar de gemeenteraad gaat. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Eind maart 2020 zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht