Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 67656Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan ‘Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175’ en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde geluid

Logo Emmen

 

Ontwerp wijzigingsplan

Van 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020 ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175’ met planidentificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2019030-W501’ voor een ieder ter inzage. Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen (Weerdinge) (zaak 163596-2019).

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde

Op de woning is de geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Deze geluidsbelasting wordt veroorzaakt door wegverkeerslawaai van de Weerdingerstraat in Emmen. Het is mogelijk om voor de woning een hogere grenswaarde vast te stellen. Hiervoor is het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde opgesteld. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 53 dB (zaak 315448-2019).

 

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde liggen van 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020 voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan

Tijdens bovengenoemde periode kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 163596-2019. Uw digitale zienswijze kunt u indienen via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze.

 

Zienswijze ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde

Tijdens bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 315448-2019. Uw digitale zienswijze kunt u indienen via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze.

 

Emmen, 10 december 2019

burgemeester en wethouders van Emmen