Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2019, 67534Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Kastanjelaan, gemeente Drimmelen

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 november 2019 het bestemmingsplan Kastanjelaan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de zuidoostzijde van de Kastanjelaan maximaal 13 woningen te realiseren. De doorgevoerde wijziging waartoe de gemeenteraad besloten heeft betreft een aanpassing van de verbeelding, waarbij de begrenzing van de bestemmingen in overeenstemming wordt gebracht met de kadastrale grenzen.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 13 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 tijdens de openingstijden ter inzage bij de servicebalie van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.3bp19kastanjelaan-vg01).

Instellen beroep

Tegen dit besluit kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 

  • 1.

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • 2.

    een ieder die bezwaar heeft tegen de wijziging die door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.

Het besluit treedt in werking daags na de termijn van terinzagelegging. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om binnen de termijn van terinzagelegging een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Made, 12 december 2019

burgemeester en wethouders van Drimmelen