Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 67516VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen oudjaarsavondviering op 31 december 2019 op De Grie 30 te Sintjohannesga

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190140/1940189406

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Abe Sjipkop te Rotsterhaule binnengekomen op 23 oktober 2019 om ten behoeve van het houden van oudjaarsavondviering in een tent achter de gymzaal aan de Streek 97 op dinsdag 31 december 2019 het achter de gymzaal gelegen parkeerterrein aan de Grie in het centrum van Sintjohannesga af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

• Er een tent wordt geplaatst;

• Het parkeerterrein binnen de bebouwde kom van Sintjohannesga ligt en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

Besluiten:

tussen 31 december 2019 19:00 uur tot en met 1 januari 2020 07:00 uur het achter de gymzaal gelegen parkeerterrein aan De Grie door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten.

 

Joure, 3 december 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.