Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoutenStaatscourant 2019, 67474VerkeersbesluitenIntrekken geslotenverklaring en tonnage- en aslastbeperking Heemsteedseweg

Logo Houten

 

Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

 

gelet op de doelstellingen en de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

het Wegverkeer (BABW),

 

OVERWEGENDE:

 

dat rond 2000 op de hoek Heemsteedsekanaaldijk/Heemsteedseweg een golfbaan is gerealiseerd;

 

dat een geslotenverklaring is gerealiseerd om het verkeer met bestemming van en naar het

golfterrein en kasteel Heemsteede te geleiden via De Staart en onnodig sluipverkeer via de

N409/Heemsteedseweg te voorkomen;

 

dat deze geslotenverklaring werd ondersteund door een fysieke barrière in de vorm van een

klappaal ter hoogte van de Heemsteedseweg huisnummer 8 en het verkeersbord L8 met een

onderbord ‘uitgezonderd (brom-)fietsers’;

 

dat op de Heemsteedseweg een tonnage en breedtebeperking geldt van 4,8 ton respectievelijk 2,2

meter, maar dat landbouwvoertuigen hiervan zijn uitgezonderd;

 

dat de klappaal als fysieke barrière onvoldoende werkt en andere constructies geen oplossing

hebben geboden, waardoor is besloten om geen paal of palen meer terug te plaatsen;

 

dat in juni 2015 voor bewoners van de Heemsteedseweg en Overeindseweg een

informatiebijeenkomst is georganiseerd om de Heemsteedseweg fysiek te gaan afsluiten;

 

dat vanuit de bewoners hiertegen grote weerstand was en geen draagvlak voor het voorstel om het

gedeelte Heemsteedseweg tussen de Heemsteedsekanaaldijk en de Overeindseweg fysiek af te

sluiten;

 

dat de Heemsteedseweg, tussen de Overeindseweg en Utrechtseweg heringericht gaat worden

waardoor de eerder ingestelde geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (verkeersbord C9) met

onderbord ‘uitgezonderd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h’

en tonnage- en aslastbeperking kan worden opgeheven over de gehele lengte van de

Heemsteedseweg;

 

dat deze herinrichting aanleiding is om overbodige bebording op de Heemsteedseweg te

verwijderen;

 

dat de gemeente Nieuwegein in overleg met de gemeente Houten heeft besloten de

geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (verkeersbord C9) met onderbord ‘uitgezonderd voor

motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h’ op de kruising Heemsteedse-

weg/Heemsteedsekanaaldijk op te heffen in verband met de bereikbaarheid van fort “De Batterijen”

aan de Overeindseweg;

 

dat overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de politie eenheid Midden Nederland,

team verkeer, cluster West Utrecht;

 

dat de door de korpschef van politie gemandateerde medewerker van politie eenheid Midden

Nederland, team Verkeer, cluster West-Utrecht, positief heeft geadviseerd;

 

dat de betreffende wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Houten;

 

 

 

 

BESLUIT:

 

1. dat met dit besluit alle eerder genomen verkeersbesluiten met betrekking tot verkeersborden op de Heemsteedseweg tussen de Heemsteedsekanaaldijk en de Utrechtseweg worden ingetrokken;

 

2. dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt;

 

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- Politie Midden Nederland, West Utrecht, afdeling Verkeer;

- gemeente Houten, meldpunt Toezicht Openbare Ruimte;

 

Houten, d.d. 4 december 2019

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

 

 

de heer M. Marteijn

teammanager Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer

 

 

 

Niet eens met ons besluit

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u bezwaar maken. U doet dat binnen 6 weken na publicatie van dit besluit.

 

Bezwaar maken, doet u zo:

Stuur een brief. Daar staat de volgende informatie in:

- De datum waarop u de brief stuurt.

- Uw naam, adres, postcode en woonplaats. Graag ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden.

- Het besluit waarmee u het niet eens bent. U mag hiervoor een kopie meesturen van de brief die u nu leest.

- Waarom u het niet eens bent met het besluit.

- Uw handtekening.

 

U kunt uw brief op 2 manieren versturen:

1. Via het formulier op onze website. Kijk op www.houten.nl bij “Digitaal loket”. U logt in met uw DigiD. Dat is dan meteen uw digitale handtekening.

2. Via de post. Stuur uw brief naar dit adres: College van b. en w., Postbus 30, 3990 DA Houten.

 

U wilt niet wachten?

Als u bezwaar maakt, verandert dat nu niets aan ons besluit.

 

Wilt u niet wachten totdat wij over uw bezwaar beslissen? Dan vraagt u de rechter in een brief om een voorlopige voorziening. Dit is een tussenoplossing, totdat de gemeente het bezwaar heeft behandeld.

Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u óók bij de gemeente bezwaar heeft

gemaakt.

 

Schrijf in uw brief waarom er sprake is van een spoedeisende situatie. En dat het belangrijk is dat de rechter snel beslist. Stuur de brief naar dit adres:

- Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

 

U kunt uw brief met de vraag om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen met DigiD via het volgende adres:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan het indienen van uw brief zijn kosten

verbonden, ook als u het digitaal indient.