Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2019, 6730Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Hobrederweg 46 te Middenbeemster”

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Hobrederweg 46 te Middenbeemster“ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft.

Zakelijke inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Hobrederweg 46 te Middenbeemster. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Om deze reden is het ontwerpbestemmingsplan “Hobrederweg 46 te Middenbeemster“ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0370.2018BPHobrederwg46-on01) ligt met ingang van 11 februari tot en met 25 maart 2019 ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00 in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook ligt het ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend gedurende de openingstijden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer E. van Dijk van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, (via telefoonnummer 0299-452 452). De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.