Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2019, 6727Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Oosthuizerweg 78, Noordbeemster’

Logo Beemster

Op 22 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan ‘Oosthuizerweg 78, Noordbeemster‘ vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan voorziet in een herinrichting van het perceel Oosthuizerweg 78 te Noordbeemster, bestaande uit een nieuw te plaatsen stal, verplaatsing van de voeropslag, realisatie van een nieuwe, vervangende inrit en (als tweede fase) splitsing van de stolp, waardoor twee bedrijfswoningen kunnen worden gerealiseerd. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan (ID-code NL.IMRO.0370.2018Oosthuizerwg78-va01) ligt met ingang van 11 februari tot en met 25 maart 2019 ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00 in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook ligt het ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend gedurende de openingstijden. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.