Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasStaatscourant 2019, 67263VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, eenrichtingsverkeer, deel parallelweg gelegen naast en behorende bij Zuidplasweg, Zuidplas

Logo Zuidplas

Ons kenmerk VB 43-2019

Burgemeester en wethouders van Zuidplas,

Gelet op

 • -

  Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van ver­keersbe­sluiten in de gemeente Zuidplas.

 • -

  Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 • -

  Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratie­ve Bepa­lingen inzake het Weg­ver­keer;

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het verkeersbordenboek (VNVF);

 • het mandaatbesluit van de gemeente Zuidplas zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. (Mandatenregeling 2018)

Overwegende dat

 • De in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zuidplas is;

 • De parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg in de huidige situatie bereden wordt in twee richtingen;

 • Komende vanaf de Zuidplasweg (zuidelijke richting) het fysiek onmogelijk is voor grote voertuigen en voertuigen met aanhangwagens de parallelweg op te rijden;

 • Het maken van een dergelijke u-bocht het zicht in de dode hoek sterk bemoeilijkt;

 • Dit niet wenselijk is i.v.m. het naastgelegen fietspad;

 • Het de verkeersveiligheid verbeterd om een inrijverbod in te stellen;

 • Voertuigen bij de volgende afslag (Nijverheidscentrum) wel de bocht kunnen maken om vervolgens om de vakgarage heen te rijden en hun weg te vervolgen;

 • Grote voertuigen via de route om de vakgarage heen bij de weegbrug kunnen komen;

 • Komende vanaf de parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg men voorrang moet verlenen aan het overige verkeer;

 • Dit wordt gedaan om stagnatie op de Zuidplasweg te voorkomen;

 • Stilstaande voertuigen op de Zuidplasweg een verkeersonveilige situatie veroorzaken;

Overig

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  tot het instellen van een eenrichtingsweg, door het plaatsen van verkeersbord C02 en C03 conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 2.

  tot het instellen van een voorrangsregeling op de kruising parallelweg gelegen naast en behorende bij de Zuidplasweg en Nijverheidscentrum, door het plaatsen van verkeersbord B06 en bijbehorende markering conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 3.

  de verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met zaaknummer VB 43-2019 d.d.: 26 november 2019

Rechtsbescherming

 • -

  U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel. Houdt u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift gemotiveerd en (door u) ondertekend moet zijn.

   

 • -

  Voorlopige voorziening

  Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

  U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Aldus besloten te Nieuwerker aan de IJssel, 26 november 2019

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

M. Burgmans

Hoofd van de afdeling Ruimte

 

BIJLAGE 1