Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2019, 67200Commissie AGOS

Publicatie productdossier AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Registratie productdossier “Ambt Delden” (BOB)

Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie in Publicatieblad L 298 van de Europese Unie van 19 november 2019 bekend.

Met onderstaande verordening wordt de inschrijving van een productdossier in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen bekendgemaakt.

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1920 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2019 tot verlening van de in artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde bescherming aan de naam “Ambt Delden” (BOB)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad1, en met name artikel 99,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) Overeenkomstig artikel 97, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft de Commissie de aanvraag van Nederland van 12 februari 2016 tot registratie van de naam “Ambt Delden” als een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) onderzocht en in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt2.

 • (2) Daartegen werd op 8 mei 2018 bezwaar aangetekend door het Italiaanse Ministerie van Landbouw overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 14 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie3. De Commissie heeft overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 607/2009 geoordeeld dat het bezwaarschrift ontvankelijk was.

 • (3) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009 heeft de Commissie het bezwaarschrift bij brief van 5 juli 2018 aan de Nederlandse autoriteiten doorgezonden en hen verzocht binnen twee maanden opmerkingen in te dienen. Nederland heeft zijn opmerkingen op 4 september 2018 verzonden, d.i. binnen de vereiste termijn.

 • (4) De Commissie heeft de opmerkingen van de Nederlandse autoriteiten op 2 oktober 2018, overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009, schriftelijk meegedeeld aan de opposant (het Italiaanse Ministerie van Landbouw), die twee maanden de tijd kreeg om opmerkingen te maken. De Commissie ontving geen verdere reactie van het Italiaanse Ministerie van Landbouw.

 • (5) Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 607/2009 moet de Commissie een besluit nemen op basis van de gegevens waarover zij beschikt.

 • (6) Volgens de opposant zijn bepaalde wijndruivenrassen die worden gebruikt voor de productie van “Ambt Delden”, namelijk “Souvignier Gris B”, “Pinotin N”, “Solaris B”, “Regent N” en “Johanniter B”, ontstaan uit een kruising van Vitis vinifera met andere soorten van het geslacht Vitis. De opposant is van mening dat dit duidelijk in strijd is met artikel 93, lid 1, onder a), iv), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, waarin is bepaald dat wijnen met een BOB moeten worden geproduceerd op basis van wijndruivenrassen van de soort Vitis vinifera. Voorts stelt hij dat alle lidstaten, zoals Italië, hun wijndruivenrassen (zowel die welke tot de soort Vitis vinifera behoren als kruisingen daarvan) kunnen indelen op basis van nauwkeurige wetenschappelijke bewijsstukken en gegevens en dat een van een kruising verkregen ras in geen geval als behorend tot de soort Vitis vinifera kan worden beschouwd.

 • (7) De Commissie heeft de argumenten van de opposant en de aanvrager beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de naam “Ambt Delden” moet worden geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming, en wel om de volgende redenen.

 • (8) Wat betreft de bewering dat het product niet is verkregen van wijndruivenrassen van de soort Vitis vinifera, moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen. In de eerste plaats bestaat er geen geharmoniseerde indeling op EU-niveau van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren. Er bestaat momenteel ook geen referentielijst of wetenschappelijk document van een officieel bevoegd orgaan, zoals de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV), op basis waarvan Vitis vinifera en kruisingen tussen die soort en andere soorten van het geslacht Vitis duidelijk kunnen worden ingedeeld of op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen die soorten. In deze context moet de kwestie van de wetenschappelijke definitie in hoofdzaak worden behandeld in het kader van de inleidende nationale procedure die overeenkomstig artikel 96 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 door de lidstaten moet worden gevoerd. Daartoe baseert Nederland zich op de classificatie die is opgenomen in de VIVC-catalogus (Vitis International Variety Catalogue)4, waar alle vijf betrokken druivenrassen zijn ingedeeld als Vitis vinifera. In de tweede plaats moet de Commissie, uit hoofde van artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 607/2009 met betrekking tot het onderzoek van bezwaren, elk besluit om een oorsprongsbenaming af te wijzen of te registreren, nemen op basis van de gegevens waarover zij beschikt. In het onderhavige geval verwijst de opposant naar het Duitse nationale register van wijndruivenrassen van de “Bundessortenamt” (het Duits Federaal Bureau voor plantenrassen) en naar de informatie in de VIVC, waaruit blijkt dat alle vijf wijndruivenrassen die voor de productie van “Ambt Delden” worden gebruikt, zijn ontstaan door een zekere mate van kruising van verschillende soorten van het geslacht Vitis. Toch worden deze vijf rassen op de VIVC-website als Vitis vinifera geclassificeerd. Tot slot moet de Commissie haar besluiten nemen volgens het non-discriminatiebeginsel. In dit verband merkt de Commissie op dat de betrokken wijndruivenrassen momenteel worden gebruikt voor de productie van wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming in verscheidene andere lidstaten.

 • (9) Om bovengenoemde redenen kan niet worden geconcludeerd dat het product waarnaar de naam “Ambt Delden” verwijst, is verkregen van wijndruivenrassen die niet behoren tot de soort Vitis vinifera. De op die grond gebaseerde bezwaren moeten dan ook worden afgewezen.

 • (10) In het licht van het bovenstaande is de Commissie overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van oordeel dat de naam “Ambt Delden” moet worden beschermd en moet worden ingeschreven in het in artikel 104 van die verordening bedoelde register.

 • (11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De naam “Ambt Delden” (BOB) wordt beschermd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2019

Voor de Commissie De voorzitter Jean-Claude JUNCKER


X Noot
4

De VIVC (Vitis International Variety Catalogue) is een databank van verschillende druivensoorten en -rassen/–cultivars van het geslacht Vitis. De VIVC wordt beheerd door het “Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof” (Wijnbouwinstituut Geilweilerhof) in Siebeldingen (Duitsland) en bevat informatie uit verzamelingen van verschillende wijnbouwinstituten over de hele wereld. Sinds april 2009 is in de databank, die ongeveer 18000 records bevat, informatie van 130 instellingen in 45 landen samengebracht.