Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2019, 67036OverigVooraankondiging bestemmingsplan Snellerpoort

Logo Woerden

Voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat voor het gebied Snellerpoort in Woerden een bestemmingsplan wordt voorbereid.

 

Plangebied

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort betreft het terrein dat globaal als volgt wordt begrensd: aan de noordzijde het spoor, aan de westzijde de Minkemalaan, aan de zuidzijde de Steinhagenseweg en aan de oostzijde de Cattenbroekerdijk.

 

Doel bestemmingsplan

Het bieden van een actueel juridisch planologisch kader voor de voorgenomen bouw van 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water.

 

Inspraak

Het plan bevindt zich nog in de fase van planvoorbereiding. In de periode van 5 december 2019 t/m 15 januari 2020 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om te reageren in het kader van de inspraak.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de ter inzagelegging organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom op woensdag 11 december 2019 in basisschool de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden. Er is geen vast programma, u kunt inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur. Op deze avond kunt u de stukken inzien en vragen stellen.

 

Ontwerp bestemmingsplan  Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 ter inzage gelegd als ontwerp. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan een kennisgeving worden geplaats in ieder geval in de Woerdense Courant en in de Staatscourant.

 

Meer informatie  Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de heer H.Misset, beleidsadviseur Ruimtelijke plannen (14 0348).