Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 66917Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 6 december 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand met de bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt op ongeveer 1,5 km ten noordwesten van het dorp Oudemirdum, aan de Oude Balksterweg.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt op bovengenoemde locatie een uitbreiding van camping De Bosrand. Deze uitbreiding (2,8 ha) vindt plaats op agrarische gronden en is direct aansluitend aan de bestaande camping en zal daarmee één geheel gaan vormen. Mede door herstructurering van het huidige campingterrein (ruimere opzet) zal de gewenste uitbreiding uiteindelijk een netto toename van 21 plaatsen behelzen.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1) (dit servicepunt is van 18 november tot 14 december gesloten in verband met verbouwing)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op deze site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPOUM18BOSRANDCAMP-ON01.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 4 december 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren