Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2019, 66679Ruimtelijke plannenVastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 7 november 2019 het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op verschillende ruimtelijke initiatieven verdeeld over de kernen Bladel, Casteren, Netersel en Hapert. Alle locaties zijn gelegen binnen de huidige of beoogde bebouwde kom (woongebieden of bedrijventerrein). In het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” vinden er bestemmingswijzigingen plaats voor de volgende locaties:

Beukenbos (naast 87), Bladel

Leemskuilen 6, Bladel

Rond Deel 10, Bladel

Bedrijventerrein de Sleutel (ten oosten van de Raambrug), Bladel

De Hoeve 4, Netersel

De Hoeve 32, Netersel

De Hoeve 34, Netersel

Latestraat (naast 6), Netersel

Metaalweg 7, Hapert

De Kuil (naast 20C), Hapert

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” enkele door de gemeente verkochte groenstroken verwerkt. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen in de toelichting en regels aangebracht.

Belangrijke wijzigingen zijn:

In de ruimtelijke onderbouwingen van Beukenbos (naast 87) en Leemskuilen 6 een aanpassing op het gebied van water.

De Kuil (naast 20C), Hapert: aanpassing ruimtelijke onderbouwing op het gebied van water en op de verbeelding is de zuidelijke zijstrook van het bestemmingsvlak gewijzigd van “Wonen” in “Groen”.

De Hoeve 32 en De Hoeve 34: gedeelte tekst m.b.t. herbegrenzing is verwijderd. Tevens is deze verwijderd in de toelichting van het bestemmingsplan.

Metaalweg 7, Hapert: het aantal bouwlagen gewijzigd in maximum goothoogte 10m.

Bedrijventerrein de Sleutel: het aantal bouwlagen gewijzigd in maximum goothoogte 7.5m. Daarnaast is de bouwhoogte gewijzigd van 7.5m naar 9m maximaal.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes weken van 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPO6002StedGeb2019-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met woensdag 15 januari 2020. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 16 januari 2020. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.P.A. van Dijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636)

Bladel, 5 december 2019