Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeStaatscourant 2019, 66577VerkeersbesluitenAanwijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats Blazer te Stellendam

Logo Goeree-Overflakkee

Z-19-112738

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Krachtens artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 2.

  het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg c.q. in deze te vergroten voor verzoeker.

 

Overwegende,

  • 1.

   dat verzoeker, wonende op de Blazer 19 Stellendam op grond van zijn invaliditeit heeft verzocht om nabij zijn woonadres een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;

  • 2.

   dat verzoeker zich namelijk thans niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen;

  • 3.

   dat verzoeker blijvend voldoet aan de criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats;

  • 4.

   dat verder geconstateerd is dat in de directe omgeving van het woonadres van verzoeker geen gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn waar verzoeker gebruik van zou kunnen maken;

  • 5.

   dat de parkeerplaatsen die in de directe omgeving van het woonadres van verzoeker liggen vaak bezet zijn;

  • 6.

   dat de gemeente van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen;

  • 7.

   dat de gemeente, gelet op het voorgaande, derhalve gehoor wenst te geven aan het verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van de Blazer 19;

  • 8.

   dat verzoeker de beschikking heeft over twee voertuigen;

  • 9.

   dat beide voertuigen op de individuele gehandicaptenparkeerplaats geparkeerd mogen worden;

  • 10.

   dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de tekening;

  • 11

   dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Goeree-Overflakkee;

  • 12

   dat, ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van het regionale politiekorps.

    

   

B E S L U I T E N :

  • 1.

   door het plaatsen van het bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden als bedoeld in artikel 8 van het BABW één individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor twee verschillende voertuigen, als bedoeld in artikel 26 van het RVV 1990, ter hoogte van de Blazer 19 te Stellendam.

    

   

Aldus besloten op 5 december 2019 te Middelharnis.

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

namens dezen,

teamleider Omgeving,

 

R. (Robert) Pluimert

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Bijlage