Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 66475Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen en ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen

Logo Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 26 november 2019 het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen en het ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

 

Actualisatie Omgevingsvisie

Dit actualisatieplan bevat wijzigingen in de per 6 februari 2019 geactualiseerde Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebleken is dat er aanleiding bestaat om de Omgevingsvisie op een aantal onderdelen aan te passen.  De wijzigingen vloeien voort uit na 6 februari 2019 vastgesteld dan wel gewijzigd beleid op het gebied van de thema's ruimte, natuur en landschap, water, energie.

 

Actualisatie Omgevingsverordening

Hiervoor geldt hetzelfde als het actualisatieplan Omgevingsvisie. Er zijn regels aangepast die voortvloeien uit na 6 februari 2019 vastgesteld dan wel gewijzigd beleid op het gebied van de thema's ruimte, natuur en landschap, water, energie.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie en het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsverordening liggen van 2 december 2019 tot 13 januari 2020 tijdens kantooruren ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen.

De documenten zijn ook te raadplegen in de Plannenviewer

(via https://www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/beleidskaders-2019-2023/) en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de links:

Omgevingsvisie: https://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920Omgevingsvisie2019-ON01

Omgevingsverordening: https://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920Omgevingsverordening2019-ON01

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk en/of per e-mail zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, p/a afdeling R&S, Postbus 610, 9700 AP Groningen of via omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M.O. van der Veen, telefoon 050 316 4037 of via omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.