Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BevelandStaatscourant 2019, 66395Besluiten van algemene strekkingBesluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie Kingfish Zeeland Coöperatie U.A., Noord-Beveland

Logo Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor Kingfish Zeeland Coöperatie U.A. , gelegen aan Oost Zeedijk te Colijnsplaat geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. Kingfish is voornemens om de productie van kweekvis in bassins uit te breiden van 920 ton/jaar naar 2120 ton/jaar. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning vereist.

 

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is deze activiteit aangewezen in categorie 28 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, waarbij deze belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

 

Gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat, mede gelet op het feit en als gevolg van de gebruikte stoffen, technologieën, geringe effecten van deze uitbreiding ten opzichte van de omgeving en de geografische ligging van de inrichting geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 28 november 2019 tot en met 8 januari 2019 bij de gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke of gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen tijdens openingstijden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 8 januari 2019 uw bezwaarschrift indienen bij de gemeente Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 4154. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AVR190325/00226113