Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 66261Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan Waarderhout, gemeente Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Voor het perceel achter de Jan Glijnisweg 89d (kassencomplex Waarderhout) wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Het plangebied bevat het huidige kassencomplex op die locatie en de bijbehorende bedrijfswoningen aan de Jan Glijnisweg. In het kader van sanering van deze locatie en verplaatsing naar het glastuinbouwconcentratiegebied Alton worden de opstallen gesloopt en een woonprogramma ontwikkeld.  

 

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de gewenste activiteiten opgesteld. Nieuw voor Heerhugowaard is dat daarbij, vanwege de bijzondere locatie, wordt bestemd volgens het principe ‘bos – wonen toegestaan’. Dit doen wij om duidelijk te maken dat wonen te gast is in het bos. Waarbij de principes van het Waarderhout worden doorgetrokken naar dit plangebied.

 

Terinzagelegging

In het kader van de inspraakprocedure en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Waarderhout vanaf donderdag 5 december 2019 gedurende vier weken ter inzage ligt bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID invult NL.IMRO.0398.BPWaarderhout-VO01 wordt u direct naar het plan geleid.

 

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente een belanghebbende natuurlijke- of rechtspersoon, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De inspraakreacties zullen worden opgenomen in een naar aanleiding van de inspraakprocedure op te stellen verslag. Voor het mondeling kenbaar maken van uw inspraakreactie wordt u verzocht vooraf telefonisch contact op te nemen met de afdeling Regie en Ontwikkeling via 14 072 of via www.heerhugowaard.nl een afspraak in te (laten) plannen.

 

 

Heerhugowaard, 3 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

49RO18s