Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2019, 66138OverigTervisielegging Ontwerp-DAEB besluit gemeentelijke veerdiensten Riveer

Logo Gorinchem

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken bekend dat vanaf 2 december t/m 15 december 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

 

het Ontwerp Besluit Aanwijzing van de gemeentelijke veerdiensten als Dienst van Algemeen Economisch Belang in de zin van artikel artikel 14 juncto artt. 93, 106 en 107 VWEU (DAEB-pakket 2012)

 

Inhoud

Het leveren van personenvervoer over binnenwateren is een economische activiteit in de zin van de Europese regelgeving. Voor de exploitatie van deze verbindingen ontvangt de gemeente ook na 2020 “staatsmiddelen” van derden, te weten: de gemeenten Woudrichem en Altena. Op basis van de vigerende Europese regelgeving is die “staatssteun” uitsluitend toegestaan indien het onderhouden van de veerverbindingen door uw college wordt aangewezen als “dienst van algemeen economisch belang”.

 

Ter inzage

Het Ontwerpbesluit ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage ter inzage in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem.

 

Het Ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl/bestemmingsplannen. Onder de kop Ontwerp --> Ontwerpbesluit DAEB staat een rechtstreekse link naar het digitale Ontwerpbesluit.

 

Indienen zienswijzen en inspraakreacties

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen het Ontwerpbesluit.

 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en de aanduiding naam van het Ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. W. den Boef van Team Advies. Zijn telefoonnummer is 0183 - 65 93 43. E-mailen kan naar f.d.boef@gorinchem.nl.

 

 

Gorinchem, woensdag 27 november 2019