Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WijchenStaatscourant 2019, 66132VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Wijchen

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met evenement Kerst Sprookjesfestijn in Wijchen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen;

 

Gelet op:

- artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994);

- artikel 15 van de WVW 1994;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW);

- het feit dat het evenement in het centrum van Wijchen gehouden wordt en de betreffende wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Wijchen.

 

Overwegende dat:

• het Kerst Sprookjesfestijn op zaterdag 21 december 2019 van 18:00 uur tot 22:30 uur en op zondag 22 december 2019 van 13:00 uur tot 17:00 uur in het centrum van Wijchen zal plaatsvinden;

• de opening in de kasteeltuin plaats zal vinden;

• ter bescherming van de kinderen die naar/van de kasteeltuin lopen de Kasteellaan ter hoogte van de Bronckhorststraat op zaterdag 21 december 2019 tussen 18.00 uur en 19.00 uur afgesloten zal worden;

• de organisatie in handen is van eu4events;

• de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, om het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en om het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de weg. Deze belangen zijn in de voorgaande overwegingen tegen elkaar afgewogen;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

 

 

 

 

 

B E S L U I T E N :

I. De op het bijgevoegde verkeersplan aangegeven inrijverboden te nemen middels het plaatsen van de borden C1 uit het RVV.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Jan Rouw

beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

 

 

 

 

Datum: 27 november 2019

 

Bijlage 1: Verkeersplan en situatieschets

 

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit is bekendgemaakt kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de publicatie van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voor-ziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningen-rechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter in-zage in het Huis van de gemeente Wijchen, gevestigd aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer J. Sengers, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team Wijchen; de heer H. van den Heuvel;

• Gemeente Wijchen afdeling Publiekszaken, Balie (ter inzage legging);

• Gemeente Wijchen afdeling Openbare Werken (team ruimtelijk beheer);

• Regionale brandweer