Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 65877Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen

Autorisatiebesluit voor de Universiteit van Utrecht in verband met het uitvoeren van het onderzoek ‘10 Years Up: Selfregulation in progress, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 27 november 2019

Kenmerk: 2019-0000618654

In het verzoek van 15 oktober 2019, 2019-0000580724, heeft de Universiteit van Utrecht verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het Besluit basisregistratie personen in verband met het uitvoeren van het onderzoek ‘10 Years Up: Selfregulation in progress’.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen en artikel 44 van het Besluit basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de onderzoeksinstelling:

de Universiteit van Utrecht;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingezetene:

de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Wet BRP;

i. de afnemersindicatie:

de codering die de onderzoeksinstelling aanduidt in verband met de uitvoering van dit besluit en die is vermeld in de autorisatietabelregel;

j. de selectieverstrekking van gegevens:

de selectieverstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het Besluit BRP;

k. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

l. het CBS:

het Centraal bureau voor de statistiek zoals genoemd in artikel 2 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

m. het onderzoek ‘10 Years Up:

Selfregulation in progress’: het onderzoek zoals beschreven in bijlage I van dit besluit.

Paragraaf 2. De selectieverstrekking van gegevens aan de onderzoeksinstelling

Artikel 2

 • 1. Op de selectiedatum worden de persoonslijsten van ingezetenen geselecteerd van wie het aangeleverde A-nummer actueel voorkomt in de basisregistratie personen en waarvan de bijhouding van zijn of haar persoonslijst niet is opgeschort.

 • 2. De doelgroep zoals omschreven in het eerste lid betreft uitsluitend ingezetenen van 16 jaar die tien jaar lang onderzocht zullen worden en die woonachtig zijn in de provincies Utrecht, Gelderland of Noord-Brabant. Deze personen maken deel uit van een groep personen die het resultaat is van een steekproef van het CBS, zoals uitgevoerd op verzoek van de onderzoeksinstelling.

 • 3. Van de geselecteerde persoonslijsten worden op de leveringsdatum de in bijlage II opgenomen gegevens aan de onderzoeksinstelling verstrekt voor zover deze gegevens op de persoonslijsten zijn opgenomen.

 • 4. De selectiedatum en de leveringsdatum worden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in overleg met de onderzoeksinstelling vastgesteld.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan de onderzoeksinstelling

Artikel 3

 • 1. Indien een verstrekking aan de onderzoeksinstelling op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan de onderzoeksinstelling die op grond

 • 3. van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij ‘indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde’ is vermeld.

 • 4. Indien aan de onderzoeksinstelling gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

 • 1. De onderzoeksinstelling verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. het onderzoek of de wijze van uitvoering van het onderzoek van de onderzoeksinstelling;

  • b. de regelgeving ten aanzien van het onderzoek of de wijze van uitvoering van het onderzoek van de onderzoeksinstelling;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek van de onderzoeksinstelling.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2019.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 november 2019

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, F.G.A.M. Jacob Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 1 van dit besluit

ONDERZOEKSPROJECT: ‘10 Years Up: Selfregulation in progress’

Zelfregulatie is het vermogen om persoonlijke doelen te identificeren, strategieën te formuleren om deze doelen te bereiken en emoties te reguleren wanneer je te maken krijgt met tegenslagen. Zelfregulatie is een belangrijke voorspeller voor uitkomsten op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals prestaties op school en werk, aanpassingsvermogen, levenstevredenheid, interpersoonlijke relaties en (afwezigheid van) financiële schulden, werkloosheid, obesitas en verslaving. Dit geeft aan dat meer kennis over zelfregulatie niet alleen van belang is voor de wetenschap, maar ook zeer relevant voor het ontwikkelen van een effectief beleid op het gebied van gezondheid en welzijn.

Lange tijd werd gedacht dat het vermogen om verleidingen te weerstaan (inhibitie of zelfcontrole) de kern van zelfregulatie was. Recent onderzoek suggereert echter dat andere zelfregulatie strategieën ook van belang zijn bij het bereiken van doelen op de langere termijn. Longitudinaal onderzoek naar zelf- regulatiestrategieën ontbreekt echter nog, waardoor het onduidelijk is in welke mate zelf-regulatiestrategieën welzijn en gezondheid op de lange termijn beïnvloeden. In de periode van jongvolwassenheid moeten vaak belangrijke keuzes gemaakt worden, waarvoor een goede zelfregulatie van belang is, die gevolgen kunnen hebben voor gezondheid en welzijn op de langere termijn.

Het doel is om personen van 16 jaar oud gedurende tien jaar te onderzoeken. Participanten worden geworven in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK:

Met deze cohort-studie wilt de Universiteit van Utrecht de volgende drie onderzoeksvragen beantwoorden:

 • 1. Hoe ontwikkelen zelf-regulatiestrategieën zich gedurende de kritieke periode van de jong-volwassenheid?

 • 2. In welke mate worden zelf-regulatiestrategieën beïnvloed door omgevings- (bijv. buurt kenmerken) en persoonlijke (bijv. levensgebeurtenissen) factoren?

 • 3. In welke mate hebben zelfregulatiestrategieën een invloed op gezondheid en welzijn?

De kennis die de Universiteit hiermee opdoet over de zelf-regulatiestrategieën van jongvolwassenen en welke factoren daar een rol bij spelen is belangrijk voor het ontwikkelen van een effectief beleid op het gebied van gezondheid en welzijn.

ONDERZOEKSGROEP:

Personen die geboren zijn in 2003. Deze personen zijn op het moment van aanschrijven 16 jaar oud en conform het onderzoeksvoorstel zullen zij gedurende tien jaar gevolgd worden totdat zij 25 jaar oud zijn. Zij wonen op het moment van de steekproef in de provincies Gelderland, Noord-Brabant of Utrecht. Gelderland, Noord- Brabant en Utrecht liggen centraal ten opzichte van de stad Utrecht én vormen een goede mix van grote steden, middelgrote steden en niet-stedelijk gebied.

UITVOERING ONDERZOEK:

De focus van het onderzoek ligt op de ontwikkeling van zelf-regulatiestrategieën, over een periode van 10 jaar. Er zullen verschillende vragenlijsten afgenomen worden om de lange termijn-effecten op gezondheid en welzijn te meten. In dit kader zijn gegevens uit de basisregistratie personen nodig om de doelgroep aan te schrijven. De deelnemers zullen gedurende tien jaar ongeveer vier keer per jaar mee doen met het onderzoek. Het verzamelen van de onderzoeksgegevens zal voornamelijk digitaal gebeuren en ieder meetmoment zal ongeveer 15 minuten duren. De totale belasting zal dus ongeveer 10 uur zijn verspreid over een periode van 10 jaar. Het CBS zal een steekproef trekken uit 60.000 personen die in 2003 zijn geboren en woonachtig zijn in de provincies Gelderland, Noord-Brabant of Utrecht. Aan de hand daarvan levert het CBS een lijst met A-nummers aan de Rijksdienst voor Identiteitsgevens. Vervolgens zal de Rijksdienst voor Identiteitsgevens aan de hand van deze lijst met A-nummers persoonsgegevens verstrekken uit de Basisregistratie personen aan de Universiteit van Utrecht.

PRIVACY:

De persoonsgegevens en data worden opgeslagen volgens het Facultair Protocol Opslag (Archivering) Onderzoeksdata die is opgesteld door de Universiteit Utrecht. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht. Alleen geautoriseerde onderzoekers die direct betrokken zijn bij het onderzoek hebben toegang tot deze server en kunnen tijdens het onderzoek een koppeling maken met de verzamelde data. Identificeerbare gegevens zoals NAW-gegevens en geboortedatum worden in een apart sleutelbestand opgeslagen en losgekoppeld van alle onderzoeksgegevens die we verzamelen. Tot het sleutelbestand hebben alleen geautoriseerde personen die direct betrokken zijn bij het onderzoek toegang. De overige, gecodeerde data kan gebruikt worden door andere onderzoekers, mits zij daar toestemming voor aanvragen en er een data-transfer agreement ondertekend is.

Opgeslagen ruwe data (die niet tot de persoon herleidbaar zijn) worden ten minste tien jaar na de publicatie van het onderzoek bewaard. Tot de persoon herleidbare gegevens blijven gedurende het onderzoek gekoppeld door middel van een sleutelbestand. Na afloop zullen de persoonsgegevens vernietigd worden. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de vernietiging van de onderzoeksdata op de geëigende datum ligt bij het hoofd van de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht.

Na afloop van het onderzoek zullen alle persoonsgegevens vernietigd worden en wordt de data geanonimiseerd. De specifieke details voor dit project zijn vastgelegd in een datamanagementplan. De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Daarbij worden de resultaten op groepsniveau gepubliceerd en zijn de resultaten niet terug te herleiden naar individuele personen.

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.11.10

Straatnaam

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.12.10

Locatiebeschrijving

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over ‘de afnemer’ worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De selectieverstrekking van gegevens

De persoonslijsten worden eenmalig geselecteerd van ingeschrevenen van wie het A-nummer voorkomt op een lijst met nummers, die het CBS aanlevert aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

De lijst met A-nummers komt tot stand middels een steekproef door het CBS, aangevraagd door de onderzoeksinstelling. Het CBS levert de lijst met A-nummers aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens verstrekt vervolgens van de persoonslijsten behorend bij de nummers op de lijst een vastgestelde set gegevens.

Overige verstrekkingen

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

3. De verzending en ontvangst van berichten

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

4. De Universiteit van Utrecht

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de Universiteit van Utrecht (in deze toelichting genoemd: de onderzoeksinstelling).

De Universiteit van Utrecht is een instelling als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder a, van het Besluit BRP, namelijk een instelling op grond van artikel 1.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Om als onderzoeksinstelling voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het onderzoek moet een algemeen belang dienen,

 • de gegevens uit de basisregistratie personen moeten noodzakelijk zijn voor het betreffende onderzoek,

 • de verzoeker dient te hebben aangetoond dat de nodige voorzieningen zijn getroffen teneinde te verzekeren dat verdere verwerking van de verstrekte gegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van het onderzoek en dat overigens is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad,

 • de gegevens mogen slechts in geanonimiseerde vorm aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij de ingeschrevene uitdrukkelijk met de voorgenomen openbaarmaking van de hem betreffende gegevens heeft ingestemd,

 • de verzoeker moet hebben aangetoond dat de systematische verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het onderzoek, en

 • de Autoriteit Persoonsgegevens is over het verzoek om systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen gehoord.

De Universiteit van Utrecht voldoet aan deze voorwaarden.

4.1. Het onderzoek van de onderzoeksinstelling

Een toelichting op het onderzoek waarvoor de onderzoeksinstelling gegevens verstrekt krijgt uit de basisregistratie personen is opgenomen in bijlage I van dit besluit.

4.2. Wijze van verstrekken aan de onderzoeksinstelling

De onderzoeksinstelling heeft voor de uitvoering van het hiervoor omschreven onderzoek systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie personen. De onderzoeksinstelling krijgt hiervoor een selectieverstrekking op basis van een lijst met A-nummers van ingezetenen die tot de doelgroep behoren.

In overleg met de onderzoeksinstelling wordt een datum afgesproken waarop de persoonslijsten geselecteerd worden van ingezetenen van wie het A-nummer voorkomt op de lijst en actueel voorkomt in de basisregistratie personen.

Van de geselecteerde persoonslijsten worden de gegevens, opgenomen in bijlage II aan de onderzoeksinstelling verstrekt.

De Universiteit van Utrecht bewaart van het eerste moment van aanschrijving de verkregen A-nummers van de deelnemers ten behoeve van de opvolgende aanschrijfmomenten gedurende het onderzoek. Bij de start van de opvolgende aanschrijfmomenten van de doelgroep zal de Universiteit van Utrecht door middel van een autorisatieaanvraagformulier vragen om de noodzakelijke persoonsgegevens die bij deze A-nummers horen te actualiseren. Alleen zo kunnen dezelfde deelnemers opnieuw worden benaderd.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Categorie 01 persoon

De onderzoeksinstelling gebruikt de gegevens uit de categorie 01 Persoon om de ingezetene te identificeren en op de juiste wijze aan te kunnen schrijven.

De geboortedatum is noodzakelijk omdat het onderzoek leeftijdsgebonden is. Geslachtsaanduiding is noodzakelijk, omdat deelnemers zullen worden aangeschreven door middel van geslachtsaanduiding, voorletters en achternaam.

Categorie 07 Inschrijving

Aan de onderzoeksinstelling wordt het gegeven ‘07.70.10 Indicatie geheim’ verstrekt. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de onderzoeksinstelling aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

Categorie 08 Verblijfsplaats

De actuele adresgegevens uit de categorie 08 Verblijfplaats zijn nodig om de doelgroep correct aan te kunnen schrijven.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de onderzoeksinstelling tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in het onderzoek, in de regelingen waarop het onderzoek is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstelling om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstelling.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.