Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 65875Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen

Autorisatiebesluit voor de Minister van Defensie ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 27 november 2019

Kenmerk: 2019-0000086656

In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de Minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister van Defensie:

de Minister van Defensie ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeem-beschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

l. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van Defensie

Artikel 2

 • 1. Aan de Minister van Defensie wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit.

 • 2. De Minister van Defensie verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien de ingeschrevene:

  • a. een persoon is naar wie een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, of

  • b. een persoon is wiens gegevens noodzakelijk zijn bij het verzamelen van gegevens over een persoon als bedoeld onder a.

 • 3. De Minister van Defensie verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit, indien de ingeschrevene:

  • a. een persoon is die aanleiding geeft tot het ernstige vermoeden dat hij een gevaar vormt voor de veiligheid of de paraatheid van de krijgsmacht als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, of

  • b. een persoon is wiens gegevens noodzakelijk zijn bij het verzamelen van gegevens over een persoon als bedoeld onder a.

 • 4. Aan de Minister van Defensie worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de Minister van Defensie bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de Minister van Defensie

Artikel 3

 • 1. Aan de Minister van Defensie wordt op zijn verzoek het administratienummer verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. De Minister van Defensie verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

 • 3. Onverminderd het tweede lid, doet de Minister van Defensie slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, indien een van de op het adres ingeschreven personen:

  • a. een persoon is naar wie een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

  • b. een persoon is die aanleiding geeft tot het ernstige vermoeden dat hij een gevaar vormt voor de veiligheid of de paraatheid van de krijgsmacht als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, of

  • c. een persoon is wiens gegevens noodzakelijk zijn bij het verzamelen van gegevens over een persoon als bedoeld onder a of b.

 • 4. Aan de Minister van Defensie worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan de Minister van Defensie in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan de Minister van Defensie

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan de Minister van Defensie op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan de Minister van Defensie die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan de Minister van Defensie gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting. Als mede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. De Minister van Defensie verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van Defensie;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van Defensie;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de Minister van Defensie.

Artikel 6

 • 1. Indien aan de Minister van Defensie gegevens van een ingeschrevene worden verstrekt op basis van dit besluit, wordt hierover geen informatie verstrekt aan de ingeschrevene.

 • 2. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens draagt zorg dat slechts daartoe bevoegde functionarissen informatie kunnen verkrijgen over de verstrekking van gegevens aan de Minister van Defensie op basis van dit besluit.

Artikel 7

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2014, 2014-0000676515, wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in met ingang van 1 december 2019.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 27 november 2019

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, F.G.A.M. Jacob Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van het besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

01.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.61.10

Aanduiding naamgebruik

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de

categorie Persoon

51.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de

categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.63.10

Reden opname nationaliteit

04.64.10

Reden beëindiging nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.63.10

Reden opname nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.15.10

Soort verbintenis

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

08.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

08.75.10

Indicatie document

 

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.13.30

Regel 1 adres buitenland

58.13.40

Regel 2 adres buitenland

58.13.50

Regel 3 adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

58.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

10.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

   

12

REISDOCUMENT

   

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.36.10

Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

12.82.10

Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

12.82.30

Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

12.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocumenten

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van het besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

01.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

01.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

01.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.61.10

Aanduiding naamgebruik

51.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

51.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

51.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

02.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend

zijn

02.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document

ontleend zijn

02.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over

ouder1 ontleend zijn

02.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

52

OUDER1

   

52.01.10

A-nummer ouder1

52.01.20

Burgerservicenummer ouder1

52.02.10

Voornamen ouder1

52.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

52.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

52.02.40

Geslachtsnaam ouder1

52.03.10

Geboortedatum ouder1

52.03.20

Geboorteplaats ouder1

52.03.30

Geboorteland ouder1

52.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

52.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

52.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend

zijn

52.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document ontleend zijn

52.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder1 ontleend zijn

52.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

03.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

03.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

53

OUDER2

   

53.01.10

A-nummer ouder2

53.01.20

Burgerservicenummer ouder2

53.02.10

Voornamen ouder2

53.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

53.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

53.02.40

Geslachtsnaam ouder2

53.03.10

Geboortedatum ouder2

53.03.20

Geboorteplaats ouder2

53.03.30

Geboorteland ouder2

53.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

53.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

53.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.63.10

Reden opname nationaliteit

04.64.10

Reden beëindiging nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.82.10

Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

04.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.63.10

Reden opname nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.82.10

Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

54.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.15.10

Soort verbintenis

05.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over Huwelijks-sluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/ geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijks-sluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/ geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

06.08.30

Land overlijden

06.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.82.10

Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn

06.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

08.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

08.75.10

Indicatie document

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.13.30

Regel 1 adres buitenland

58.13.40

Regel 2 adres buitenland

58.13.50

Regel 3 adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

58.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

09.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.82.10

Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

09.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

10.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.82.10

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

11.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn

11.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

   

61

GEZAGSVERHOUDING

   

61.32.10

Indicatie gezag minderjarige

61.33.10

Indicatie curateleregister

61.82.10

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

61.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens

over gezagsverhouding ontleend zijn

61.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

   

12

REISDOCUMENT

   

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.36.10

Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

12.82.10

Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

12.82.30

Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

12.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocumenten

BIJLAGE III

Bijlage bij artikel 3 van het besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. Geheime gegevensverstrekking

Op basis van dit besluit vindt de gegevensverstrekking plaats onder een zogenoemd geheim regime.

Geheime gegevensverstrekking

In het geval van geheime gegevensverstrekking wordt van deze verstrekking geen aantekening gehouden. In het Besluit BRP is bepaald van welke verstrekkingen geen aantekening wordt gehouden in verband met de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. In dat geval is in het autorisatiebesluit geregeld dat over deze gegevensverstrekking geen informatie wordt gegeven aan de ingeschrevene.

4. De Minister van Defensie

De geadresseerde van dit besluit is de Minister van Defensie ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (in deze toelichting genoemd: de Minister van Defensie).

De Minister van Defensie is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP.

4.1. Taken van de Minister van Defensie

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is onderdeel van het Ministerie van Defensie en valt onder het gezag van de Minister van Defensie. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst voert veiligheidsonderzoeken uit in verband met de veiligheid en andere gewichtige belangen van de Staat en verzamelt gegevens die nodig zijn voor het treffen van maatregelen voor onder meer het voorkomen van activiteiten die tot doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden. De taak is opgedragen aan de Minister van Defensie in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

De Minister van Defensie heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de BRP. De Minister van Defensie krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek en adresverstrekking op verzoek uit de BRP.

4.2. Wijzen van verstrekken aan de Minister van Defensie

De Minister van Defensie krijgt ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de Minister van Defensie vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking van adresgegevens op verzoek. Tot de doelgroep van de Minister van Defensie behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van Defensie

De Minister van Defensie mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlagen I en II. Afhankelijk van de gekozen doelgroep mag de Minister van Defensie de beperkte set gegevens uit bijlage I of de uitgebreide set gegevens uit bijlage II bevragen. De Minister van Defensie mag gegevens opvragen uit bijlage I over ingeschrevenen naar wie een veiligheidsonderzoek als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken wordt ingesteld. Binnen het kader van dat onderzoek mag de Minister van Defensie ook gegevens van een andere persoon bevragen, indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

De Minister van Defensie mag gegevens opvragen uit bijlage II over een ingeschrevene die aanleiding geeft tot een ernstig vermoeden dat hij een gevaar vormt voor de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht. Naar aanleiding van het verzamelen van gegevens over deze persoon mag de Minister van Defensie ook de gegevens van een andere persoon bevragen, indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

Ten behoeve van laatstgenoemde taak kan de Minister van Defensie een ruimere gegevensset bevragen dan de set ten behoeve van de veiligheidsonderzoeken, omdat de eerstgenoemde taak aanleiding kan geven tot een uitgebreider onderzoek dan die welke bij een veiligheidsonderzoek nodig is.

Ook die ambtenaren die bij of krachtens artikel 92 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 zijn aangewezen om overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, kunnen gegevens op grond van dit besluit verstrekt krijgen over de hiervoor genoemde doelgroepen.

Adresverstrekking op verzoek aan de Minister van Defensie

De Minister van Defensie kan tevens de administratienummers verstrekt krijgen van personen die woonachtig zijn op een door de Minister van Defensie aangegeven adres in Nederland. De Minister van Defensie is alleen bevoegd om deze administratienummers te verzoeken indien deze noodzakelijk zijn in verband met het uitvoeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en ten minste een van de personen die op dat adres woonachtig zijn, voldoet aan deze criteria.

4.3. Toelichting op te verstrekken gegevens

De Minister van Defensie heeft de gevraagde gegevensverstrekking niet specifiek gemotiveerd, omdat de Minister van Defensie zijn wettelijk taken met betrekking tot de MIVD uitsluitend kan uitvoeren binnen een zekere mate van geheimhouding. Bovendien kan niet op voorhand worden aangegeven welke gegevens voor een bepaald onderzoek precies nodig zijn. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de Minister van Defensie tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie.

6. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 19 december 2014, 2014-0000676515, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 waartoe de autorisatie is gewijzigd.

7. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.