Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 65711Verkeersbesluitenverkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Haktol 2

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Op het parkeerterrein bij de school op de Haktol, ter hoogte van huisnummer 1, twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het elektrisch opladen van voertuigen. In eerste instantie zal slechts één van de twee parkeerplaatsen worden toegewezen. Bij voldoende gebruik zal de tweede parkeerplaats ook worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Motivering

Elektrisch vervoer is in Nederland in opkomst. Voor het opladen van een elektrisch voertuig is een verbinding met een laadpaal middels een snoer noodzakelijk. Om elektrisch vervoer tot een succes te kunnen maken, is de beschikbaarheid van voldoende oplaadpunten belangrijk. De gemeente Best verleent daarom graag haar medewerking aan de plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte.

 

Wie niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein, zal hiervoor immers gebruik moeten maken van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Op deze manier wordt ook voorkomen dat men een snoer van de eigen woning, over een trottoir en/of rijweg, naar het voertuig moet leggen, met alle veiligheidsrisico’s van dien.

 

Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de laadmogelijkheid door iedereen met een elektrisch voertuig kan worden benut, in plaats van slechts één bewoner. Om de bruikbaarheid van de laadpaal te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bijbehorende parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit is mogelijk met het bord E4 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voorzien van een onderbord met opschrift “alleen opladen elektrische voertuigen”.

 

Aan een laadpaal kunnen twee voertuigen worden gekoppeld, echter zal de tweede parkeerplaats pas voor elektrisch laden worden gereserveerd als uit het gebruik van de paal en/of verzoeken van (potentiële) gebruikers blijkt dat hier voldoende vraag naar is.

 

De twee plaatsen op het parkeerterrein liggen niet in de nabijheid van de ingang van de school en liggen eveneens niet op de doorgaande routes naar een van de ingangen. Hiermee is het risico op (val)gevaar van kinderen door de kabels zo minimaal mogelijk.

 

De twee parkeerplaatsen komen te liggen op een aangeduid parkeerterrein. Dit is aangeduid met verkeersbord E4, waarmee de locatie ook bedoeld is om voertuigen te parkeren.

 

Het parkeerterrein is bedoeld als dubbelgebruik tussen school en bewoners. Hiermee kan de parkeerplaats voor zowel de bewoners (avond- en nacht) als voor de leraren (overdag) gebruikt worden.

 

Het parkeerterrein ligt aan de ontsluitingsweg voor de wijk. Met deze centrale ligging is de laadpaal hier goed zichtbaar en bruikbaar voor iedere bewoner en bezoeker van de wijk.

Belangenafweging

De verkeersveiligheid rondom de ingangen van de school blijft geborgd door het oplaadpunt op het parkeerterrein te plaatsen.

 

Deze locatie van het oplaadpunt sluit goed aan bij de wensen van de gemeente m.b.t. elektrische oplaadpunten m.b.t gebruik en zichtbaarheid.

 

De locatie is besproken in de Projectgroep Verkeer en Vervoer. Dit is een vakgroep met onder meer de wethouder verkeer, de Politie, Veilig Verkeer Nederland, de Veiligheidsregio en diverse ambtenaren van verkeer en beheer. De projectgroep verkeer en vervoer is akkoord met deze locatie.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 uit bijlage ! van het RVV 1990 met onderbord ;;opladen elektrische voertuigen’’ op het parkeerterrein tegenover Haktol 2;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

 

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

 

 

26-11-2019

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best