Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 65670Benoemingen en ontslagen

Besluit van 21 november 2019, nr. 2019002453, houdende herbenoeming lid van de Raad voor volksgezondheid en samenleving

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2019, kenmerk 1600061-197480-BPZ;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2020 wordt mevrouw dr. L.H.J. Noordegraaf-Eelens te Rhoon voor een periode van 4 jaren herbenoemd tot lid van de Raad voor volksgezondheid en samenleving.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge