Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 65515Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren.

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van 29 november 2019 ligt gedurende 6 weken het op 13 november 2019 door de gemeenteraad van de Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 inclusief de vastgestelde welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandnota) met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het betreft een ontwikkellocatie achter het perceel Straatweg 32 te Follega.

Doel

Een particuliere initiatiefnemer wil hier een recreatieve ontwikkeling realiseren met 16 arken in het water en 4 grondgebonden recreatiewoningen. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan Waterpark Follega 2014 dat voorzag in 20 recreatieve arken in het water. Het nieuwe plan voorziet tevens in een aangepaste interne ontsluiting en een aanpassing van het parkeren.

Aan het bestemmingsplan is verder een up date van het beeldkwaliteitsplan toegevoegd dat na vaststelling deel uitmaakt van de gemeentelijke welstandsnota.

Deze welstand ontwikkelcriteria zien op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld .

Waar ter inzage .

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan inclusief welstand ontwikkelcriteria , het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is : NL.IMRO.1940.BPFOL18WATERPARKFO-VA01.

 

Beroep en voorlopige voorzie ning .

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 28 november 2019.

 

Burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.