Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2019, 65390Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 november 2019, nr. 2734381, houdende herbenoeming van leden van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Op voordracht van de secretaris van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten namens het hoofd van het Functioneel Parket, respectievelijk de hoofden van de bijzondere opsporingsdiensten;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010;

Besluit:

ARTIKEL I

Tot lid van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten worden herbenoemd voor een periode van vier jaar mevrouw C. Kokje-Springvloed van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de heer M. Gertenbach van de Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft mevrouw Kokje-Springvloed tot 29 augustus 2019 en werkt terug voor wat betreft de heer Gertenbach tot 3 juli 2019.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus