Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 65359VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens een kerstmarkt op de Hoofdstraat in Voorthuizen

Logo Barneveld

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende, dat op 21 december 2019 een kerstmarkt op de Hoofdstraat in Voorthuizen wordt georganiseerd;

 

dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

- instellen geslotenverklaring op de Hoofdstraat tussen de Koninginnelaan en de Schoolstraat;

- instellen parkeerverbod aan de zuidzijde van de Koninginnelaan tussen de Hoofdstraat en de Bakkersweg; 

 

dat overleg gevoerd is met de politie; 

 

dat de betreffende wegen in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld; 

 

BESLUIT

 

op 21 december 2019:

 • -

  instellen van een geslotenverklaring door het plaatsen van afzethekken en bebording C01 op de Hoofdstraat tussen de Koninginnelaan en de Schoolstraat;

 • -

  instellen van een parkeerverbod door het plaatsen van bebording E01 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Koninginnelaan tussen de Hoofdstraat en de Bakkersweg;  

   

  Barneveld, 25 november 2019.

  namens burgemeester en wethouders,

   

   

      

  Alie Haasjes

  afdeling Bestuur en Dienstverlening

   

   

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Inzien en bezwaar maken

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.