Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2019, 64876Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum

Logo Berkelland

Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Beltrum, Dorp 2011, herziening 2019-1 (Haarstraat 1)” vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om, op de locatie van de voormalige Jenaplanschool, acht levensloopbestendige woningen voor senioren te bouwen.

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBTM20190001-0100.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij de gemeenteraad op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op 9 januari 2020 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.