Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2019, 64809Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8 hebben vastgesteld.

Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8 voorziet in de herontwikkeling van het aan de Zegheweg 8 gelegen bedrijf, met bedrijfswoning, naar een woonzorgcomplex. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van totaal 36 zorgwoningen mogelijk gemaakt. De bestemming Bedrijf wordt hiervoor gewijzigd in Maatschappelijk.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPZegheweg8-ow01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer G. van der Schans. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.