Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2019, 6478VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Druten Klepperheide

Logo Druten

Tijdelijke verkeersmaatregelen Klepperheide Druten m.b.t. Carnaval

(besluit is jaarlijks geldig)

Het verkeersbesluit treedt in werking op 1 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Tweestromenland;

 • het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan o.a. de beleidsadviseur Openbare Ruimte;

Overwegende dat,

 • carnaval een evenement is dat veel publiek trekt;

 • jaarlijks bij Active Partyworld (Klepperheide) carnaval gevierd wordt;

 • het publiek met name op de fiets komt of per auto wordt gebracht en gehaald;

 • vanuit de evaluatie 2018 is de vraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen gekomen om te verkeersveiligheid van de weggebruikers en de bereikbaarheid voor nooddiensten te borgen;

 • de straat Klepperheide een erftoegangsweg(30km zone) binnen de bebouwde kom is;

 • de Klepperheide in eigendom en beheer is van de gemeente Druten;

 • het gewenst is vanwege de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de Klepperheide éénrichting in te stellen, vanaf de Scharenburg in richting van de Koningstraat;

 • het gewenst is vanwege de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de Klepperheide een parkeerverbod en een stopverbod in te stellen;

 • het halen en brengen in het parkeerverbod, rechts van de rijrichting, kan plaatsvinden;

 • het gewenst is de korte zijstraatjes van de Klepperheide af te sluiten voor het verkeer met uitzondering van de bewoners, ter voorkoming van ongewenst zoekgedrag naar parkeerplaatsen en ten behoeve van de verkeersveiligheid;

 • de organisator verkeersregelaars inzet om het verkeer in goede banen te leiden;

 • de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegsleepregeling minimaal 1 dag voor het werkelijke instellen met behulp van spandoeken worden aangekondigd;

 • ook wegsleepregeling van toepassing is ten behoeve van deze verkeersmaatregelen;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren en om door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken en de toegankelijkheid van de nooddiensten zoals politie, ambulance en brandweer te waarborgen;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende,

Besluiten

 

 • 1.

  Door plaatsing van de borden C2, C3, C4L (verplichte rijrichting), éénrichting in te stellen op de Klepperheide te Druten, vanaf de Scharenburg in richting van de Koningstraat 

 • 2.

  door plaatsing van verkeersborden E1 (parkeerverbod), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, het parkeren rechts van de rijrichting, te verbieden op de Klepperheide jaarlijks tijdens carnaval,  

 • 3.

  door plaatsing van verkeersborden E2 (verbod stil te staan), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, het stilstaan te verbieden op de Klepperheide links van de rijrichting, jaarlijks tijdens carnaval,  

 • 4.

  door plaatsing van verkeersborden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, de zijstraten van de Klepperheide gesloten te verklaren voor bestuurders met uitzondering van aanwonenden, jaarlijks  

 • 5.

  e.e.a. conform de bijbehorende tekening van 29 januari 2019; 

 •  

Druten, 31 januari 2019

Namens burgemeester en wethouders van Druten,

 

Ing. M.J.H. Eijkhout,

Beleidsadviseur openbare ruimte

 

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.