Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 64444Ruimtelijke plannenGemeente Leiden - Vaststelling bestemmingsplan Leonardo College Telderskade en besluit hogere waarde Telderskade 46-48

Logo Leiden

 

Op 14 november 2019 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan ‘Leonardo College Telderskade (NL.IMRO.0546.BP00151-0301) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College mogelijk op de locatie van de voormalige Teldersschool aan de Telderskade 46-48 (hoek Telderskade/Churchilllaan) en een deel van het aangrenzende parkeerterrein. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van geluidgevoelige objecten, zoals scholen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh wordt overschreden ten gevolge van het verkeer op de Churchilllaan. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft voor de locatie van de school een hoger waarde vastgesteld. Dit betekent niet dat de op de wegen meer geluid geproduceerd mag worden, maar dat voor een specifieke locatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere waarde en overige bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 november 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020 ter inzage. De digitale stukken zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen.

In het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) kan een papieren versie van de stukken worden ingezien.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van zaterdag 23 november 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020.

Tijdens deze termijn kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Leiden, of in het geval van het ontwerpbesluit hogere waarde bij de Omgevingsdienst West-Holland.

- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

- Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de inzagetermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Informatie

Nadere informatie met betrekking tot het bestemmingsplan bij het Servicepunt Bouwen en Wonen, tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact. Nadere informatie met betrekking tot het besluit hogere waarde kunt u inwinnen bij de Omgevingsdienst West-Holland, tel. (071) 4083100.