Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 6431Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Laan Van Niftarlake 129, Tienhoven

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Laan van Niftarlake 129 Tienhoven door de gemeenteraad is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 7 februari tot en met 15 maart 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

De locatie Laan van Niftarlake 129 is gelegen in Tienhoven. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 2 woningen mogelijk gemaakt. In huidige situatie is hier een langhuisboerderij gesitueerd waarbij in het voorhuis een woning is toegestaan en in het achterhuis een agrarische bedrijfswoning.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Laan van Niftarlake 129 Tienhoven” vanaf vrijdag 1 februari 2019, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: (NL.IMRO.1904.BPLvN129THN-VG01)) en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vaartjes (tel 14 0346).

Reageren

Vastgesteld

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 1 februari gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.