Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2019, 64255VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan 2019 - 2020 Zandvoort

Logo Zandvoort

Kenmerk: 2019/914439

Datum: 06 november 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

Ligging en bevoegd gezag

dat de Kleine Krocht, de Oranjestraat, het Raadhuisplein, de Swaluëstraat en het Wagenmakerspad gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Zandvoort;

dat de Kleine Krocht, de Oranjestraat, het Raadhuisplein, de Swaluëstraat en het Wagenmarkerspad in beheer zijn bij de gemeente Zandvoort;

dat de wegen die hiervoor zijn benoemd wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de directeur van de gemeente Haarlem met ondermandaat aan de afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR);

Beleid

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Zandvoort is opgenomen in de Actualisatie GVVP 2005 (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de hiervoor benoemde wegen in het betreffende GVVP gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen en de wegen daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

Verkeersinhoudelijk

dat tussen 11 december 2019 en 8 januari 2020 een ijsbaan wordt aangelegd op het Raadhuisplein;

dat om de ijsbaan te kunnen realiseren een deel van de rijbaan van de rotonde Raadhuisplein en van de Kleine Krocht gebruikt wordt;

dat op het westelijk deel van de rotonde Raadhuisplein tussen de aansluitingen Oranjestraat en Haltestraat de ijsbaan komt te liggen en dat deel dus middels verkeershekken wordt afgezet;

dat hetzelfde geldt voor de Kleine Krocht waar apparatuur ten behoeve van de ijsbaan wordt geplaatst en daarom aan de zijde van de Swaluëstraat tevens verkeershekken worden geplaatst;

dat vanaf de rotonde Raadhuisplein de eerste 50 meter in westelijke richting van de Kleine Krocht benut wordt ten behoeve van de ijsbaan;

dat bovengenoemde wegvakken niet bereikbaar zijn voor verkeer en dat dit wordt aangegeven door middel van het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

dat bovengenoemde wordt aangegeven middels verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief hekwerken;

dat in de Kleine Krocht de parkeerplekken ter hoogte Kleine Krocht 2a en 5 bereikbaar blijven;

dat in de Kleine Krocht een eenrichtingsregime geldt in oostelijke richting;

dat ten tijde van de ijsbaan het eenrichtingsregime wordt opgeheven omdat in oostelijke richting de Kleine Krocht gesloten is voor verkeer en het daardoor niet mogelijk zou zijn om de Kleine Krocht te verlaten;

dat voertuigen de Kleine Krocht in principe kunnen verlaten via het Wagenmakerspad, maar dat dit niet mogelijk is voor bevoorradend verkeer aangezien er ter plaatse te weinig beschikbare ruimte is voor vrachtverkeer;

dat als alternatief voor de route via het Wagenmakerspad het eenrichtingsregime in zuidelijke richting in de Swaluëstraat tussen het Gasthuisplein en Achterom wordt opgeheven;

dat door het nemen van bovengenoemde maatregelen afwikkeling van het verkeer dat in het gebied behoort te zijn op een verkeersveilige wijze kan plaatsvinden;

dat om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen een aanvullende maatregel in het Wagenmakerspad moet worden genomen;

dat de drie parkeerplekken in het Wagenmakerspad tussen de Sandrinastraat en de Burgemeester Engelbertsstraat tussen 11 december 2019 en 8 januari 2020 niet gebruikt mogen worden om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen;

dat dit wordt aangegeven door het aanbrengen van een fysieke maatregel, waardoor parkeren op de betreffende drie parkeervakken niet mogelijk is, maar er wel voldoende ruimt resteert voor hulpdiensten om gebruik te maken van de rijbaan;

dat ter ondersteuning van de maatregel een onderbord met de tekst ‘parkeren verboden op 11 december 2019 t/m 8 januari 2020’ onder het verkeersbord E9 (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 in het Wagenmakerspad wordt geplaatst;

dat buslijn 81 gebruik maakt van de rotonde Raadhuisplein en dit ten tijde van de aanwezigheid van de ijsbaan zal blijven doen;

dat in verband met een gedeeltelijke afsluiting van de rotonde Raadhuisplein voor buslijn 80 een alternatieve route door Zandvoort wordt ingesteld;

dat in verband met deze alternatieve route en de benodigde draai- en rijruimte voor bussen het wenselijk is om twee parkeervakken in de Oranjestraat (direct ten noorden van de aansluiting met de Hogeweg) vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

dat dit wordt aangegeven door het aanbrengen van een fysieke maatregel, waardoor parkeren op de betreffende twee parkeervakken niet mogelijk is, maar er wel voldoende ruimte resteert voor de bus om gebruik te maken van de rijbaan;

dat ter ondersteuning van deze maatregel het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 wordt geplaatst met een onderbord met de tekst ‘verboden te parkeren op 11 december 2019 t/m 8 januari 2020’;

dat de positie van de IJsbaan zodanig is bepaald dat voldoende ruimte resteert voor het bevoorradend verkeer richting Kerkplein;

dat de bovengenoemde maatregelen gelden van 11 december 2019 tot en met 8 januari 2020 en daarna de oorspronkelijke verkeerssituatie weer hersteld wordt;

Verkeerstekens en besluitplicht

dat de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen uitgevoerd kunnen worden door middel van het plaatsen van verkeersborden C1 en E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, onderborden met de tekst ‘verboden te parkeren 11 december 2019 t/m 8 januari 2020’, het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het treffen van fysieke maatregelen;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C1, C2, C3 en E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief het plaatsen van voornoemde onderborden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg waarbij maatregelen leiden tot een beperking van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weggedeelte gebruik maken geschieden krachtens een verkeersbesluit;

Verkeersbelang en advies politie

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gele top artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Besluiten:

Op grond van voorstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van Zandvoort:

- om door middel van het plaatsen van afzethekken met daarop verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee int e stellen op de rotonde Raadhuisplein tussen de aansluitingen Haltestraat en Oranjestraat en in de Kleine Krocht van 11 december 2019 tot en met 8 januari 2020;

- om door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 het eenrichtingsverkeer in de Kleine Krocht vanaf de Swaluëstraat tot ter hoogte van Kleine Krocht 5 op te heffen van 11 december 2019 tot en met 8 januari 2020;

- om door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief een onderbord met de tekst ‘verboden te parkeren 11 december 2019 tot en met 8 januari 2020’ en het treffen van een fysieke maatregel twee parkeervakken aan de Oranjestraat, direct ten noorden van de aansluiting met de Hogeweg, buiten gebruik te stellen;

- om door middel van het treffen van een fysieke maatregel de drie aangewezen parkeerplaatsen in het Wagenmakerspad tussen 11 december 2019 en 8 januari 2020 buiten gebruik te stellen.

Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant conform artikel 26 van het BABW. Dit besluit treedt in werking een dag na de publicatie in de Staatscourant.

Situatieschets:

Zandvoort,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Namens dezen,

De algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

J. Scholten

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

S. van Egmond

N.B.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar.

Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.