Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2019, 64210VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Zaaknummer: 13700-2019

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd,

 

 

Besluiten tot:

Uitbreiding van het gebied in de Palmstraat in Schaijk voor instelling van een maximumsnelheid van 30 km per uur en een parkeerverbod.

 

Motivering:

 

Bij dit verkeersbesluit hebben wij het volgende overwogen:

Het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Het belang van het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Door het plaatsen van het verkeersbord A01 in de Palmstraat stellen we op deze locatie een maximumsnelheid van 30 km / uur in en een parkeerverbod ( E01 ). Zie tekening. Hiervoor is in 2018 een verkeersbesluit genomen met zaaknummer: 322-2018.

Door uitbreiding van het gebied bieden we in dit afgerasterd gebied meer bescherming aan de hier overstekende grote grazers en de weggebruikers door een lokale snelheidsbeperking en parkeerverbod. Dit weggedeelte fungeert als oversteek tussen de begrazingsgebieden aan weerzijden van de weg.

 

Het besluit is genomen op grond van:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994; in artikel 18, eerste lid, onder d, is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

de bepalingen in de Wegenverkeerwet 1994; in artikel 15, eerste lid: plaatsing / verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, verkeersborden – onderborden voor zover daardoor een gebod - verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

Adviezen:

We hebben voor dit besluit advies ingewonnen bij de regiopolitie. De korpschef van de politie Oost Brabant heeft positief geadviseerd (overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer ).

 

 

Namens de burgemeester en wethouders van Landerd,

B.P.J. Brouwers

Datum: 18 november 2019

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden vanaf dinsdag 26 november tot en met 7 januari 2020 bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

naam en adres van de indiener

dagtekening

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Heeft u vragen over dit besluit?

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Patrick van Boekel van de afdeling Realisatie & Beheer, telefoon: 0486-458111.