Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 63962VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Julianaweg 105 te Volendam

Logo Edam-Volendam

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam

Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Overwegende:

dat door de bewoner (hierna genoemd aanvrager) van het pand aan de Julianaweg 164 een verzoek is ingediend voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats voor of nabij zijn/haar woning;

dat aanvrager in het bezit is van een landelijke gehandicaptenkaart;

dat aanvrager voldoet aan de eisen om voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen;

dat het aanleggen van een dergelijk parkeerplaats geen onacceptabele gevolgen heeft voor de rest van het parkeren in het gebied/straat;

dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 ten grondslag liggen, namelijk: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

dat gezien de overwegingen, besloten is een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op de Julianaweg ter hoogte van huisnummer 105 door het plaatsen van een bord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met kenteken PF-218-F

BESLUIT

 

  • Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van een bord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met een op naam van aanvrager staand kenteken, op de Julianaweg ter hoogte van nummer 105;

    Het verwijderen van de blauwe lijn en het instraten van een wit kruis of symbool van een rolstoel in het vak;

  • De kosten voor de aanleg, wijziging en verwijdering van deze gehandicaptenparkeerplaats voor rekening komen van de aanvrager, één en ander conform het bepaalde in artikel 156 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Dit besluit vervalt op het moment dat gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

     

Volendam 20-1-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Namens deze,

drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.