Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 63913VerkeersbesluitenIntrekken verkeersbesluit nr. 69305 - Aanwijzen één parkeerplaats e-laden ter hoogte van Genua 16.

Logo Edam-Volendam

Aanleiding

Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt toe. Het is helaas niet voor iedere eigenaar van een elektrische auto mogelijk het voertuig op eigen terrein te plaatsen en daar op te laden. Het is dan ook gewenst dat er in de openbare ruimte parkeerplaatsen aangewezen en ingericht worden voor het opladen van elektrische auto's. In dit kader is op 7 december 2018 een verkeersbesluit genomen om een parkeerplaats aan de Genua ter hoogte van nummer 16 aan te wijzen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen middels bord E4 uit bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst 'opladen elektrische voertuigen'. Naar aanleiding van het intrekken van de aanvraag door de exploitant is het niet meer wenselijk een parkeerplaats te reserveren voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

• Aan het oorspronkelijke verkeersbesluit lagen een aantal redenen ten grondslag:

- dat een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Genua ter hoogte van nummer 16;

- dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met één parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen;

- dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

- dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

- dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat een parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

- dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente;

- dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

• Na publicatie van het verkeersbesluit is de behoefte aan een oplaadplaats voor elektrische voertuigen verdwenen:

• Op basis van bovenstaande blijkt het wenselijk om het aanwijzen van een parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen aan de Genua ter hoogte van nummer 16 niet uit te voeren en het verkeersbesluit in te trekken.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het verkeersbesluit om het aanwijzen van een parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen aan de Genua ter hoogte van nummer 16 in te trekken.

Edam-Volendam 12 november 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

Drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.